Všeobecné obchodní podmínky

Přihlášením se na webovou stránku www.vinted.cz potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami, souhlasíte s nimi a zavazujete se, že je budete dodržovat.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky užívání stanovují pravidla pro registrované uživatele webového portálu vinted.cz.

1.2. Tato pravidla jsou závazná jak mezi uživateli a poskytovatelem, tak i mezi uživateli navzájem.

1.3. Webový portál vinted.cz je webovým rozhraním, které umožňuje registrovaným uživatelům nabízet, prodávat, kupovat a směňovat určité zboží a služby nikoli na komerční bázi. Webový portál vinted.cz dále umožňuje registrovaným uživatelům vzájemnou komunikaci na webovém portálu pomocí internetového fóra, případně využívat jiných aplikací uvedených na webovém portálu vinted.cz. 

1.4. Přihlášením na webový portál vinted.cz prohlašuje uživatel, že se seznámil s obsahem těchto podmínek užívání webového portálu vinted.cz.

 

2. Definice pojmů

2.1. Poskytovatelem se rozumí společnost:

Název: Vinted s.r.o.

IČ: 291 30 182

Adresa: Zenklova 32/28, 180 00 Praha - Libeň

Datová schránka: ta5ngsx (žádáme policii, aby v případě zasílání žádostí využívala výhradně uvedené datové schránky)

Kontakt:  https://www.vinted.cz/help

2.2. Webovým portálem se rozumí webový portál vinted.cz, který zřídil a udržuje poskytovatel.

2.3. Uživatelem se rozumí každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webovém portálu a vytvoří tak svůj profil. 

2.4. Profilem se rozumí soubor informací o uživateli sestávající z údajů uvedených v čl. 3.2. těchto podmínek.

2.5. Službou poskytovatele se rozumí poskytnutí webového prostoru a vytvoření profilu na webovém portálu, na kterém mohou uživatelé nabízet, prodávat, kupovat a směňovat určité zboží, jakožto využívat či nabízet jiné služby. Součástí této služby je zároveň uložení těchto informací na zabezpečeném serveru poskytovatele.

2.6. Zbožím se rozumí zejména oblečení, doplňky oblečení, obuv, kosmetika, šperky atd. 

2.7. Službou se rozumí určitý druh činnosti, kterou uživatel na webovém portálu nabízí jinému uživateli.

 

3. Registrace

3.1. Využívat služby poskytovatele je oprávněn pouze registrovaný uživatel. 

3.2. Při registraci je uživatel povinen uvést email, uživatelské jméno a heslo. Na základě těchto údajů je vytvořen uživateli profil.

3.3. Registrace na webovém portálu je zdarma.

3.4. Každý uživatel je oprávněn vytvořit pouze jeden profil. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel užívá více profilů najednou, je oprávněn dle svého uvážení

a) zrušit všechny profily uživatele nebo

b) zrušit jen některý/é profily uživatele.

3.5. Uživatel se zavazuje provést aktualizaci informací uvedených v čl. 3 těchto podmínek při každé jejich změně. Poskytovatel neodpovídá a nezaručuje úplnost, pravdivost, správnost a aktuálnost obsahu profilu a na něm zveřejněných informací.

3.6. Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou z nepravdivých, neúplných a neaktuálních informací o uživateli uvedených na webovém portálu.

3.7. Všechny údaje o uživatelích poskytovatel ukládá na zabezpečeném serveru. Tyto údaje jsou zveřejněny na webovém portálu v rozsahu nastaveném uživatelem a slouží pouze k umožnění nabízení prodeje a směny zboží či služeb. 

3.8. Veškeré informace zasílá poskytovatel uživateli na email uvedený při registraci uživatele. 

3.9. Uživatel je oprávněn požádat písemně o zrušení jeho profilu na webovém portálu. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

3.10. Uživatel je oprávněn dát/nedat souhlas poskytovateli při registraci s užitím fotografií, které umístí na svém profilu k reklamním a propagačním účelům webového portálu.

 

4. Princip fungování webového portálu vinted.cz

4.1. Poskytovatel poskytuje uživatelům webový prostor na webovém portálu, v kterém uživatelé mohou umisťovat, za podmínek stanovených těmito podmínkami, nabídky svého zboží či služeb, kupovat či směňovat nabízené zboží a služby, komunikovat mezi sebou.

4.2. Uživatel neplatí provozovateli žádný poplatek za poskytnutí webového prostoru. 

4.3. Poskytovatel na webovém portálu neprodává své vlastní zboží ani zboží či služby jiných uživatelů. Poskytovatel není odpovědný za kvalitu, kvantitu a dostupnost prodávaného zboží či služeb, jakožto za shodu s popisovaným zbožím či službou ani za průběh či výsledek transakce.

4.4. Zboží či služba uvedené na profilu uživatele není nabídkou k uzavření smlouvy. Jedná se pouze o pobídku k podání návrhu na uzavření smlouvy.

4.5. Poskytovatel nevystupuje jako zprostředkovatel při uzavření smlouvy. Nenáleží mu odměna z uzavřených smluv mezi uživateli.

4.6. Podmínky kupní, směnné či jiné smlouvy, zejména předmět této smlouvy, platební podmínky za zboží či služby, jakožto platební podmínky dopravy si stanovují uživatelé jednotlivě samostatně.

4.7. Uživatel není oprávněn užívat webový portál ke komerčním účelům. Není oprávněn na svém profilu či u nabízeného zboží nebo služeb uvádět odkazy na své či cizí internetové obchody.

4.8.   Uživatelé nejsou oprávněni uzavírat smlouvy s jiným uživatelem na bázi smluvního vztahu podnikatel – spotřebitel. Všechny smlouvy týkající se koupě či směny zboží a služeb jsou uzavírány výhradně mezi dvěma fyzickými osobami, kdy ani jedna z těchto osob nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 

5. Pravidla umístění zboží na webovém portálu vinted.cz

5.1. Zboží či služby uživatelé umisťují na webový portál pomocí webového formuláře.

5.2. V tomto webovém formuláři je uživatel povinen zejména uvést popis zboží či služby (charakteristika, velikost, barva, atd.), kategorii zboží či služby, přiložit fotografii konkrétního nabízeného zboží.

5.3. Poskytovatel neodpovídá a neručí za úplnost, pravdivost a aktuálnost informací uvedených uživatelem v čl. 5.2. 

5.4. Uživatelé nejsou oprávněni nabízet, směňovat či prodávat zboží či služby,

a) které jsou v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se jedná o zboží či služby, u kterých je platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky omezena či vyloučena možnost zcizení či poskytování. Jedná se zejména o zbraně, omamné a návykové látky, potraviny, kosmetiku po expiračním datu, léčiva atd.

b) je-li k tomuto nutné příslušné veřejnoprávní oprávnění, kterým uživatel nedisponuje. Jedná se např. o příslušné živnostenské oprávněné, hygienická povolení, povolení k prodeji léčiv, potravin atd. 

c) došlo-li by tím k porušení práva duševního vlastnictví, zejména autorského zákona a zákona o ochranných známkách. Uživatel tak není oprávněn nabízet, prodávat či směňovat zboží, které je např. označeno registrovanou ochrannou známkou, ale zjevně se nejedná o originální výrobek, nabízet zboží, ke kterému mu nenáleží autorská majetková práva atd.

d) které by hanobily nebo podněcovaly nenávist k národu, rase, náboženství či etnické skupině osob.

e) ke kterému nemá uživatel vlastnické právo, či není zmocněn jinou osobou k nakládání s tímto zbožím.

5.5.   Uživatelé nejsou oprávněni užívat webový portál ke komerčnímu prodeji zboží či ke komerčnímu nabízení služeb. Za komerční nabízení zboží či služeb je považováno takové jednání uživatele, směřující k získání zisku a to bez ohledu na to, zda má či nemá příslušné živnostenské či jiné veřejnoprávní oprávnění.

5.6. Poruší-li uživatel jakoukoli povinnost uloženou mu čl. 5 těchto podmínek, je uživatel povinen nahradit poskytovateli veškerou škodu z toho vzniklou.

 

6. Práva a povinnosti uživatelů

6.1. Uživatel se zavazuje, že jím nabízené zboží a služby, jakožto jeho jednání na webovém portálu bude v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dobrými mravy.

6.2. Uživatel je povinen uvádět informace o své osobě a nabízeném zboží či službě úplně a pravdivě. Informace nesmí být zavádějící, klamavé. Poruší-li tuto svou povinnost, nenese poskytovatel odpovědnost za škodu způsobenou uvedením těchto nesprávných informací uživatelem.

6.3. Uživatel užívá webový portál na vlastní odpovědnost. Uživatel je povinen pečlivě, před uzavřením každého obchodu s jiným uživatelem ověřit identitu a zvážit důvěryhodnost smluvního partnera. Poskytovatel nenese odpovědnost a ani přes všechna opatření nemůže zaručit, že uživatel neuvedl či neuvádí nepravdivé a neúplné informace.

6.4. Každý uživatel nese odpovědnost za sjednané podmínky každé jednotlivé smlouvy.  Sjednání podmínek smlouvy, ceny, dopravy a dalších podmínek je plně na uživatelích. Za případné reklamace není odpovědný poskytovatel, nýbrž příslušní uživatelé. 

6.5. Uživatel nesmí používat webový portál vinted.cz k nelegálním činnostem, nelegálním transakcím a podvodům.

6.6. Vkládá-li uživatel fotografie k jím nabízenému zboží či službě, zavazuje se tímto, že nezasáhne do autorských práv třetích osob, jakožto práv na ochranu osobnosti třetích osob. Uživatel prohlašuje, že je-li na fotografii vyobrazena jiná osoba než uživatel, má uživatel její souhlas s užitím a zveřejněním jejího vyobrazení. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, je uživatel povinen poskytovateli nahradit veškerou škodu z toho vzniklou.

6.7. Uživatel se dále zavazuje, 

a) že jím vkládané fotografie neobsahují erotické či pornografické prvky,

b) že jím poskytované zboží či služby nebudou obsahovat reklamu či odkazy na webové portály se stejným či podobným zaměřením jako je vinted.cz,

c) že data jiných uživatelů uvedená na webovém portálu nebude shromažďovat, rozšiřovat a to za úplatu i bezúplatně, a že v případě porušení této povinnosti je povinen poskytovateli nahradit veškerou škodu z toho vzniklou, 

d) že jím nabízené zboží či služba a cena nebudou ve zřejmém nepoměru.

 

7. Práva a povinnosti poskytovatele

7.1. Poskytoval je oprávněn, dle jeho uvážení, zrušit či blokovat profil uživatele, smazat příspěvky v internetovém fóru, blokovat témata ve fóru či smazat nabízené zboží či služby v případech kdy uživatel poruší jakoukoli povinnost mu stanovenou těmito podmínkami (příp. Pravidly katalogu nebo Pravidly fóra), zejména

a) uživatel při registraci užije klamavé, nepravdivé či zavádějící údaje,

b) uživatel bude na webovém portálu užívat vulgárních výrazů, napadat jiné uživatele či administrátory poskytovatele, jakožto že bude při komunikaci na internetovém fóru užívat nepravdivých či klamavých výroků,

c) uživatel bude při popisu jím nabízeného zboží užívat klamavé, zavádějící či nepravdivé informace,

d) uživatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 4.8. těchto podmínek,

e)   uživatel poruší jakoukoli povinnost pro umístění zboží uvedené v čl. 5 těchto podmínek,

f) uživatel poruší jakoukoli povinnost mu uloženou v čl. 6 těchto podmínek. 

7.2. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit provoz webového portálu vinted.cz.

7.3. Poskytovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za trvalou kontinuitu provozu webového portálu vinted.cz. 

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Poskytovatel shromažďuje osobní údaje pouze v tom rozsahu, který stanovují tyto podmínky a pouze za účelem stanoveným v těchto podmínkách. 

8.2. Veškeré osobní údaje uvedené uživatelem na jeho profilu poskytovatel ukládá pouze v elektronické podobě. 

8.3. Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

8.4. Souhlas udělený uživatelem ke zpracování osobních údajů může uživatel kdykoli odvolat. Musí tak však učinit písemnou formou.

8.5. Poskytovatel se zavazuje, že nebude poskytovat informace uvedené uživatelem třetím osobám. 

8.6.  Poskytovatel je registrovaným zpracovatelem osobních údajů.

9. Změna podmínek užívání webového portálu vinted.cz

9.1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit podmínky užívání webového portálu. 

9.2.   O této změně poskytovatel uživatele informuje na webovém portálu, případně ve formě zprávy zaslané uživatelům. V případě, že uživatel nesouhlasí s obsahem změněných podmínek užívání webového portálu, má právo požádat poskytovatele o zrušení profilu. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

9.3. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze podmínek užívání webového portálu při každém užití svého profilu. Každý uživatel je odpovědný za průběžné sledování podmínek užívání webového portálu vinted.cz.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.2. Smluvní stany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z těchto podmínek užívání webového portálu vinted.cz především smírnou cestou. Poskytovatel a uživatel proto souhlasí, že případné spory vzniklé ze vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem nebo v souvislosti s nimi budou poskytovatel a uživatel řešit nejprve za účasti nezávislého mediátora a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení. Poskytovatel a uživatel prohlašují, že mediátor bude jmenován z osob vedených na seznamu mediátorů akreditovaných u České advokátní komory nebo seznamu mediátorů.

10.3. Tyto podmínky užívání webového portálu vinted.cz jsou platné od 05. 04. 2018.