Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY poslední aktualizace: 29.11.2021

Platforma VINTED je spravována a hostována společností VINTED, UAB. (dále jen „VINTED“, „my“ a všechny tvary tohoto zájmena), se sídlem na adrese Svitrigailos str. 13, 03228 Vilnius, Litva, zapsanou pod číslem 302767152 v rejstříku společností Litevské republiky.

Tyto Podmínky (dále jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást právně závazné Smlouvy mezi Vámi a společností VINTED ohledně Vašeho přístupu na Stránky a jejich používání. Vstupem na Stránky nebo jejích používáním potvrzujete, že ty Podmínky přijímáte a souhlasíte, že je budete dodržovat a že pro Vás budou právně závazné. Vytvoříte-li si Účet, přijímáte tyto Podmínky také jako součást Smlouvy mezi Vámi a společností VINTED týkající se používání Účtu a poskytování Služeb.

1.    ÚVOD

1.1 Vítejte na Stránkách. Přečtěte si prosím tyto Podmínky pečlivě. Těmito Podmínkami jsou stanoveny podmínky a ujednání, za kterých můžete vstupovat na Stránky a používat je. (Zejména si prosím pečlivě přečtěte článek 17 (Omezení odpovědnosti, vyloučení záruky), jelikož se týká Vašich práv a bude mít podstatný dopad na způsob, jakým budou řešeny nároky mezi Vámi a společností VINTED.) Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nebudete oprávněni mít přístup na Stránky ani je používat. Pokud s těmito Podmínkami souhlasíte, budete mít k našim Stránkám přístup a budete je moci používat jako Návštěvník nebo jako Uživatel a budete mít možnost být Kupujícím a Prodávajícím Předmětů na Stránkách. Společnost VINTED Předměty uvedené na Stránkách nekupuje, neprodává, nevyměňuje ani nedaruje. Společnost VINTED je online hostingovou službou a nabízí Hostingové služby. Společnost VINTED působí jako zprostředkovatel mezi soukromými kupujícími a prodávajícími a není stranou žádné Transakce mezi Uživateli. (Pojmy s velkým písmenem jsou definovány v článku 2 těchto Podmínek.)

1.2 Kdo nemůže Stránky používat. Stránky nejsou určeny následujícím osobám:

(i) Nezletilí. Stránky nejsou určeny k tomu, aby je navštěvovaly nebo používaly osoby mladší 18 let. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem osoby závislé, která je mladší 18 let, můžete tyto Podmínky akceptovat jménem této nezletilé osoby, přebíráte tím však plnou odpovědnost za používání těchto Stránek touto nezletilou osobou a potvrzujete, že jste si vědomi toho, že jsou tyto Stránky určeny osobám starším 18 let.

(ii) Profesionální prodejci. Profesionální prodejci nejsou oprávněni tyto Stránky používat. Stránky proto nepoužívejte pro komerční účely.

Nezřizujte si uživatelský účet ani Stránky jinak nepoužívejte, nejste-li k tomu oprávněni.

1.3 Účet. Chcete-li na Stránkách nakupovat, prodávat, vyměňovat nebo darovat Předměty a používat na nich některé další Služby, musíte se nejprve na Stránkách zaregistrovat a vytvořit si Uživatelský účet. Registrací na Stránkách souhlasíte s tím, že na naši žádost poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje. Je důležité, abyste vždy neprodleně aktualizovali informace o svém Účtu tak, aby byly tyto údaje vždy aktuální a úplné. Společnost VINTED může z bezpečnostních důvodů příležitostně požádat Uživatele o ověření jeho Účtu. To se může uskutečnit například ověřením účtu Uživatele na Facebooku nebo Google, telefonního čísla Uživatele, e-mailu, kreditní nebo debetní karty Uživatele, na základě PIN kódu nebo jakýchkoliv jiných potvrzení, která může společnost VINTED dle svého uvážení použít.

1.4 Doplňkové podmínky. Tyto Podmínky zahrnují také následující doplňkové podmínky a odkazují na ně, přičemž přijetím těchto Podmínek souhlasíte i s těmito doplňkovými podmínkami, jež jsou do nich začleněny odkazem: Pravidla katalogu, Pravidla fóra a Ceník. Jakékoliv porušení těchto doplňkových podmínek představuje porušení Smlouvy. (V případě rozporu mezi ustanoveními doplňkových podmínek a ustanoveními těchto Podmínek mají přednost ustanovení těchto Podmínek.)

Některé funkce Stránek navíc využívají nástroje a služby poskytované třetími stranami a na tyto nástroje a služby se za určitých okolností vztahují samostatné podmínky. Pokud například používáte funkci elektronické peněženky, musíte souhlasit s podmínkami a ujednáními mezi Vámi a společností ADYEN N.V. Pokud se na nástroje a služby třetích stran vztahují samostatné podmínky, naleznete na Stránkách odkaz na příslušné podmínky, které musíte přijmout a souhlasit s jejich dodržováním, abyste mohli takový nástroj a/nebo službu používat.

1.5 Revize těchto Podmínek. Pokud je naše plnění dlouhodobé a opakované, můžeme dle vlastního uvážení čas od času přiměřeně změnit kterékoliv ustanovení těchto Podmínek, včetně Doplňkových podmínek, a to zejména v důsledku změn právních předpisů, technologických a obchodních změn, změn Služeb, jakož i v důsledku změn tržních podmínek, včetně obchodních a licenčních podmínek. Datum „Poslední aktualizace“ uvedené na začátku těchto Podmínek budeme aktualizovat tak, aby odráželo datum účinnosti aktuálního znění Podmínek. O změnách těchto Podmínek Vás budeme informovat také prostřednictvím Asistenčního centra nebo zasláním zprávy a/nebo e-mailu nejméně sedm dnů předtím, než změny nabudou účinnosti. Aktualizované Podmínky nabývají účinnosti a nahrazují předchozí Podmínky okamžikem zveřejnění nebo uplynutím sedmidenní lhůty pro oznámení, podle toho, co nastane později. Máte právo aktualizované Podmínky nepřijmout. Pokud s aktualizovanými Podmínkami nesouhlasíte nebo je neakceptujete, (i) neměli byste Stránky po datu účinnosti aktualizovaných Podmínek dále navštěvovat a používat je a (ii) měli byste ukončit svůj vztah se společností VINTED (jak je dále popsáno v bodu 16.1). Pokud budete Stránky navštěvovat a používat je i po nabytí účinnosti aktualizovaných Podmínek, znamená to, že aktualizované Podmínky přijímáte.

V souvislosti se Službami, které nejsou dlouhodobé nebo opakované (jako je například naše Ochrana kupujícího), se použijí podmínky zveřejněné na Stránkách v době uzavření smlouvy týkající se Služeb.

2.    DEFINICE

Pokud jsou v těchto Podmínkách použity následující pojmy s velkými písmeny, odpovídají definicím uvedeným v tomto článku. Je-li v textu uveden pojem s velkým písmenem, jeho význam naleznete v tomto výčtu definovaných pojmů.

Smlouva – znamená smlouvu mezi Vámi a společností VINTED týkající se používání Účtu a poskytování Služeb.

Doplňková služba (služby) – znamenají doplňkové služby poskytované společností VINTED a nabízené na Stránkách (například tzv. Topování a Zaostřeno na šatník), u kterých je vyžadován další poplatek a na které se mohou vztahovat další podmínky; další informace o těchto službách naleznete v Ceníku.

ADYEN N.V. – znamená ADYEN N.V., nizozemskou veřejnou společnost zapsanou v Nizozemsku pod číslem společnosti 34259528, se sídlem na adrese Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko, působící jako poskytovatel platebních služeb pro společnost VINTED. ADYEN N.V. je bankou s licencí udělenou centrální bankou Nizozemska (De Nederlandsche Bank).

Sada/set – znamená spojení dvou nebo více Předmětů, které může Kupující zakoupit od Prodávajícího v rámci jedné Transakce; „Sady/sety“ lze získat kliknutím na odkaz „Kup sadu/set“.

Kupující – znamená jakéhokoliv Uživatele, který kupuje nebo si přeje koupit jeden či více Předmětů na Stránkách.

Ochrana kupujícího – znamená službu ochrany Kupujícího, kterou společnost VINTED nabízí Kupujícím za poplatek (hrazený Kupujícím) při nákupu pomocí tlačítka „Kup nyní“ na Stránkách; více informací ohledně funkcí této služby naleznete v popisu Ochrany kupujícího na našich Stránkách.

Katalog – znamená elektronický katalog Předmětů, které Prodávající dali k dispozici k prodeji, výměně nebo darování prostřednictvím Stránek; katalog je rozdělen do několika částí podle různých kategorií Předmětů.

Pravidla katalogu – znamenají pravidla pro Katalog, včetně toho, jaké Předměty mohou Uživatelé na Stránkách nabízet; společnost VINTED může Pravidla katalogu průběžně aktualizovat, přičemž aktuální Pravidla katalogu naleznete na Stránkách.

Dokončení platby – znamená proces dokončení platby, prostřednictvím kterého Kupující nakupují Předměty na Stránkách; proces (i) je zahájen, když Kupující klikne na tlačítko „Kup nyní“, (ii) vyžaduje, aby si Kupující zvolil způsob platby a zadal doručovací adresu, a (iii) je dokončen, když Kupující na stránce pro dokončení platby klikne na tlačítko „Zaplať nyní“.

Fórum – znamená sekci na Stránkách, kde mohou Uživatelé veřejně komunikovat mezi sebou, pokud dodržují Pravidla fóra.

Pravidla fóra – znamenají pravidla stanovená pro fórum, včetně toho, co mohou Uživatelé na Stránky nahrávat nebo na nich zveřejňovat; společnost VINTED může Pravidla fóra průběžně aktualizovat, přičemž aktuální Pravidla fóra jsou k dispozici na Stránkách.

Integrovaná platební služba – znamená online službu provádění plateb za Předměty, poskytovanou společností ADYEN N.V.

Integrovaná přepravní služba – znamená přepravní a doručovací službu hrazenou Kupujícím, která umožňuje Prodávajícímu doručit Předmět Kupujícímu, přičemž přepravní, dopravní a doručovací služby jsou dále popsány v článku 7.

Předmět(y) – znamenají zboží/věci, které Uživatelé uvedou v Katalogu na Stránkách za účelem jejich prodeje, výměny nebo darování.

Stránka předmětu – znamená stránku otevřenou Uživatelem, která obsahuje podrobné informace o Předmětu nabízeném Prodávajícím.

Hostingové služby – znamenají služby nabízené společností VINTED na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně umožnění Uživatelům (a tam, kde je to relevantní, Návštěvníkům) zařazovat Předměty do Katalogu, účastnit se Transakcí a komunikovat soukromě a/nebo veřejně, zejména prostřednictvím Fóra.

Novinky – znamenají obsah sdílený společností VINTED na Stránkách, včetně novinek o zvláštních nabídkách, soutěžích, hrách, propagačních akcích a oznámení o nových službách dostupných na Stránkách.

Ceník – znamená dokument (i) uvádějící ceny za Doplňkové služby (nebo způsob výpočtu poplatků u služeb, které nemají pevnou cenu) a za Ochranu kupujícího a (ii) stanovující další podmínky vztahující se na tyto služby; jak je uvedeno v těchto Podmínkách, může společnost VINTED Ceník průběžně aktualizovat, přičemž aktuální Ceník je k dispozici na Stránkách.

Soukromé zprávy – znamenají komunikaci formou výměny soukromých zpráv mezi Uživateli prostřednictvím systému zasílání zpráv na Stránky, přičemž tyto zprávy se na Stránkách veřejně nezobrazují.

Zásady ochrany osobních údajů – znamená dokument popisující způsob, jakým společnost VINTED shromažďuje, používá, uchovává a předává osobní údaje a další důležité informace o Návštěvníkovi nebo Uživateli; aktuální Zásady ochrany osobních údajů je k dispozici na Stránkách.

Profesionální prodejci – znamenají fyzické nebo právnické osoby, které se v rámci svého podnikání zabývají obchodní činností, nabízením zboží/věcí, včetně jakékoliv osoby, která se zabývá nákupem, prodejem, výměnou či darováním zboží/věcí za komerčními účely.

Prodávající – znamená jakéhokoliv Uživatele, který na Stránkách nabízí jeden či více Předmětů.

Služby – znamenají veškeré služby nabízené Stránkami nebo jejich prostřednictvím, včetně Hostingových služeb, Ochrany kupujícího a Doplňkových služeb.

Stránky – znamenají webové stránky a aplikace společnosti VINTED a jakékoliv jiné prostředky přístupu k platformě VINTED. „Stránky“ zahrnují Služby a veškerý obsah, nástroje, vlastnosti a funkce nabízené na platformě nebo jejím prostřednictvím, včetně Služeb.

Podmínky – jsou definovány v prvním odstavci těchto Podmínek. „Podmínky“ zahrnují i doplňkové podmínky uvedené v bodu 1.4 těchto Podmínek.

Transakce – znamená jakoukoliv transakci mezi Uživateli, při níž dochází k převodu vlastnictví a/nebo užívacího práva k Předmětu z jednoho Uživatele na druhého, zejména kupní smlouvu uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Uživatel – znamená jakoukoliv osobu, která si vytvořila Účet na Stránkách.

Uživatelský účet nebo Účet – znamená účet vytvořený fyzickou osobou prostřednictvím zaregistrování se na Stránkách.

Návštěvník – znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která používá Stránky, ale nevytvořila si Účet.

Účty společnosti VINTED na sociálních sítích – znamenají účty společnosti VINTED na Facebooku, Google+, Twitteru, Instagramu, Pinterestu, YouTube a dalších sociálních sítích.

3.    UVEDENÍ PŘEDMĚTU NA STRÁNKÁCH

3.1 Povolené Předměty. Na Stránkách mohou být uvedeny pouze Předměty, které splňují všechny následující podmínky:

(i) Předmět musí spadat do jedné z kategorií uvedených v Pravidlech katalogu a nesmí být uveden na Seznamu zakázaných výrobků a služeb společnosti ADYEN N.V.;

(ii) Prodávající musí být vlastníkem Předmětu a musí mít právo převést vlastnictví Předmětu na základě prodeje, výměny či darování Předmětu;

(iii) prodej, výměna nebo darování a používání či držba Předmětu nesmí porušovat práva žádné třetí strany (včetně práv duševního vlastnictví) a nesmí porušovat žádné platné místní, národní nebo mezinárodní zákony či předpisy. Předmět musí být bezpečný a nesmí se jednat o padělek;

(iv) Předmět musí splňovat všechny platné regulační požadavky na trhu.

3.2 Příprava nabídky. Aby mohl být Předmět zařazen do Katalogu, musí Prodávající vyplnit dotazník, ve kterém vybere kategorii co nejpřesněji vystihující zařazovaný Předmět. Prodávající musí dodržovat všechna pravidla Katalogu týkající se zařazování Předmětů.

3.3 Nabídka k prodeji. Pokud Prodávající uvede Předmět v Katalogu a tato nabídka je zveřejněna na Stránkách, jedná se o nabídku prodeje příslušného Předmětu ze strany Prodávajícího, kterou může Kupující akceptovat.

3.4 Úprava nabídky. Prodávající, který Předmět zařadil do nabídky, může tento Předmět stáhnout nebo změnit nabídku (včetně ceny) kdykoliv předtím, než Kupující u tohoto Předmětu klikne na tlačítko „Kup nyní“.

3.5 Doplňkové služby. Prodávající si může zakoupit Doplňkové služby, například služby určené ke zviditelnění jeho Předmětů na Stránkách. Informace o Doplňkových službách (včetně ceníku) jsou uvedeny v Ceníku.

4.    NÁKUP PŘEDMĚTŮ NA STRÁNKÁCH

4.1 Nákup Předmětu. K nákupu Předmětu může Kupující použít tlačítko „Kup nyní“ s naší placenou Ochranou kupujícího (další informace naleznete v článku 5 níže), která tvoří nedílnou součást každého nákupu provedeného pomocí tlačítka „Kup nyní“. Při nákupu Předmětu pomocí tlačítka „Kup nyní“ se Kupující po dokončení platby stane stranou dvou samostatných smluv, a to Smlouvy se společností VINTED, jejímž předmětem bude placená Ochrana kupujícího, a samostatné smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, jejímž předmětem bude nákup Předmětu (Předmětů). Z bezpečnostních důvodů vždy doporučujeme, aby Kupující nakupovali v aplikaci nebo na webu pomocí tlačítka „Kup nyní“, kdy se na Kupujícího vztahuje Ochrana kupujícího. Pokud Kupující uzavře Transakci mimo Stránky přímo s Prodávajícím a bez použití našeho tlačítka „Kup nyní“, Ochrana kupujícího se na něj nevztahuje a společnost VINTED nebude moci Kupujícímu pomoci v případě, že s Transakcí nastanou jakékoliv problémy.

4.2 Zaplať nyní. Použitím tlačítka „Zaplať nyní“ a potvrzením údajů Kupujícího v rámci procesu Dokončení platby Kupující potvrzuje, že jeho přijetí nabídky Prodávajícího se vztahuje na Předmět tak, jak je popsán v popisu Předmětu. Kupující i Prodávající berou na vědomí, že použití tlačítka „Zaplať nyní“ a potvrzení údajů Kupujícího zakládá právně závaznou smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím za podmínek sjednaných mezi Kupujícím a Prodávajícím a za příslušných podmínek obsažených v těchto Podmínkách (zejména v článku 5 a článku 7, které obsahují rozvazovací podmínky, při jejichž splnění smlouva zaniká), a Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět a Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k Předmětu. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, společnost VINTED není stranou této smlouvy. 

5.    SLUŽBA OCHRANY KUPUJÍCÍHO

5.1 Ochrana kupujícího. Ochrana kupujícího je služba, kterou společnost VINTED poskytuje za poplatek ke každému nákupu uskutečněnému pomocí tlačítka „Kup nyní“. Ochrana kupujícího umožňuje Kupujícímu za určitých okolností, které jsou blíže popsány v tomto článku 5, požadovat refundaci.

5.2 Poplatek za Ochranu kupujícího. Poplatek za Ochranu kupujícího se vypočítá následovně:

 • pevně stanovená částka 18,- Kč; plus
 • částka rovnající se 5 % z ceny předmětu dohodnuté mezi Kupujícím a Prodávajícím (bez zahrnutí nákladů na dopravu a případných dalších nákladů).

5.3 Postup při refundaci částky na základě Ochrany kupujícího. Ochrana kupujícího zahrnuje právo Kupujícího požadovat refundaci v případě, že (i) dojde ke ztrátě Předmětu během přepravy nebo že (ii) je dodaný Předmět poškozený nebo výrazně neodpovídá uvedenému popisu. Za těchto okolností musí Kupující danou záležitost oznámit společnosti VINTED do dvou (2) dnů od data, kdy je Předmět v systému VINTED označen jako „doručený“ (společnost VINTED bude Kupujícího informovat, jakmile k tomu dojde) (tato dvoudenní lhůta je dále označována jako „Lhůta pro oznámení sporu“). Pokud v oznámeném datu „doručení“ došlo k chybě a Předmět ve skutečnosti Kupujícímu doručen nebyl, musí Kupující i přesto daný problém nahlásit ve Lhůtě pro oznámení sporu, jinak bude Transakce označena jako dokončená. K nahlášení problému společnosti VINTED musí Kupující ve Lhůtě pro oznámení sporu kliknout na tlačítko „Mám problém“ v Soukromé zprávě Prodávajícímu. Jinak bude Transakce dokončena a peníze budou převedeny Prodávajícímu.

5.4.1. Předměty ztracené během přepravy. Pokud Kupující daný Předmět neobdržel, musí o tom společnost VINTED ve Lhůtě pro oznámení sporu informovat kliknutím na tlačítko „Mám problém“. Tím dojde k pozastavení Transakce a Celková cena bude zadržena do doby, než společnost VINTED prošetří, kde se Předmět nachází, a obdrží od dopravce potvrzení o tom, že skutečně došlo ke ztrátě Předmětu. Kupující a Prodávající souhlasí s tím, že potvrzením společnosti VINTED o tom, že došlo ke ztrátě Předmětu, je splněna sjednaná rozvazovací podmínka a smlouva mezi nimi bude okamžikem takového potvrzení zrušena (což nebude mít vliv na platnost Smlouvy o jakékoliv Službě mezi společností VINTED a Uživatelem). Jakmile bude potvrzeno, že došlo ke ztrátě Předmětu, požádá společnost VINTED o vrácení Celkové ceny Prodávajícímu a společnost ADYEN N.V. tuto refundaci provede.

5.4.2. Poškození Předmětů nebo Předměty výrazně neodpovídající uvedenému popisu. Pokud Kupující obdrží Předmět, který byl během přepravy poškozen nebo výrazně neodpovídá uvedenému popisu, musí v rámci Lhůty pro oznámení sporu informovat společnost VINTED kliknutím na tlačítko „Mám problém“. Tím dojde k pozastavení Transakce a Celková cena nebude vydána Prodávajícímu, dokud neproběhne následující proces:

(i) Kupující a Prodávající mohou daný problém vyřešit mezi sebou pomocí Soukromých zpráv a společnost VINTED nebude do tohoto procesu zasahovat.

(ii) Pokud se Kupujícímu a Prodávajícímu nepodaří vyřešit daný problém přímo, mohou jej předložit společnosti VINTED tak, že se prostřednictvím Soukromé zprávy obrátí na Zákaznickou podporu společnosti VINTED. Společnost VINTED daný problém prošetří, a bude-li souhlasit s tím, že daný Předmět skutečně výrazně neodpovídá popisu uvedenému Prodávajícím v popisu Předmětu nebo že došlo k jeho poškození během přepravy, danou Transakci zruší a dá společnosti ADYEN N.V. pokyn k provedení refundace částky Kupujícímu poté, co Kupující potvrdí, že Předmět byl zaslán zpět Prodávajícímu. Kupující a Prodávající se dohodli, že potvrzením společnosti VINTED o tom, že Předmět skutečně výrazně neodpovídá popisu uvedenému Prodávajícím v popisu Předmětu nebo že došlo k jeho poškození během přepravy, poté, co Kupující potvrdí, že Předmět byl zaslán zpět Prodávajícímu, je splněna sjednaná rozvazovací podmínka a smlouva mezi nimi bude okamžikem takového potvrzení Kupujícího zrušena (což nebude mít vliv na platnost Smlouvy o jakékoliv Službě mezi společností VINTED a Uživatelem). Společnost VINTED nezajišťuje služby zpětné dopravy. Náklady na dopravu spojené s vrácením Předmětu nese Kupující, ledaže by se Kupující a Prodávající dohodli jinak. Pokud Kupující nezašle Předmět zpět ve lhůtě stanovené společností VINTED, nemusí mít nárok na refundaci v rámci Ochrany kupujícího. Pokud společnost VINTED zjistí, že existuje silné podezření, že obdržený Předmět je padělek, může na základě svého výhradního uvážení rozhodnout, že Kupující nemusí posílat Předmět zpět, aby mu mohla být vrácena cena, a Prodávající bude takové rozhodnutí respektovat.

(iii) Pokud se Kupujícímu a Prodávajícímu podaří vyřešit problém soukromě poté, co se již obrátili na Zákaznickou podporu společnosti VINTED, jsou Uživatelé povinni společnost VINTED informovat (kontaktováním Zákaznické podpory společnosti VINTED) o tom, že problém již byl vyřešen. Společnost VINTED pak dá společnosti ADYEN N.V. pokyn k dokončení Transakce v souladu s bodem 6.4.

(iv) Pokud společnost VINTED zjistí, že Předmět, u kterého Kupující nahlásil, že výrazně neodpovídá uvedenému popisu, odpovídá popisu uvedenému Prodávajícím v popisu Předmětu, nebude mít Kupující nárok na refundaci prostřednictvím společnosti VINTED a společnost VINTED dá společnosti ADYEN N.V. pokyn k dokončení Transakce v souladu s bodem 6.4. Po dokončení Transakce a vydání peněz držených v úschově Prodávajícímu se může Kupující pokusit projednat vrácení Předmětu přímo s Prodávajícím (například na základě dohody o vrácení ceny, vrácení dopravného atd.); Prodávající ovšem může odmítnout s Kupujícím spolupracovat na základě toho, že Transakce byla ze strany Prodávajícího splněna.

5.4.3 Zánik nároku na refundaci. Pokud Předmět obdržený Kupujícím není v pořádku nebo jej Kupující neobdržel, ale Kupující:

(i) ve Lhůtě pro oznámení sporu neklikl na tlačítko „Mám problém“; nebo

(ii) potvrdil, že Předmět je přijatelný (kliknutím na tlačítko „Vše je v pořádku“ v Soukromé zprávě),

bude Transakce dokončena automaticky a Kupující nebude mít nárok na refundaci za takový Předmět v rámci Ochrany kupujícího a společnost ADYEN N.V. vydá Prodávajícímu peníze, na které má za danou Transakci nárok.

5.4 Neexistence pojištění. Ochrana kupujícího nepředstavuje službu pojištění ani záruku právní ochrany.

5.5 Potvrzení, že konečné rozhodnutí je na společnosti VINTED. Uživatelé se zavazují dodržovat postupy pro refundaci v rámci Ochrany kupujícího a umožnit společnosti VINTED, aby konečné rozhodnutí ohledně jakékoliv záležitosti související s Ochranou kupujícího učinila ona. Tímto nejsou dotčena zákonná práva ve vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím.

5.6 Refundace za Sady/sety

5.6.1 Sady/sety ztracené během přepravy. Pokud Kupující zakoupil Sadu/set a Předměty tvořící Sadu/set se během přepravy ztratily, měl by postupovat podle pokynů pro Ochranu kupujícího v bodu 5.4.1.

5.6.2 Sady/sety obsahující poškozené Předměty nebo Předměty výrazně neodpovídající uvedenému popisu. Pokud Kupující zakoupil Sadu/set a má za to, že některý z Předmětů v Sadě/setu byl během přepravy poškozen nebo výrazně neodpovídá popisu uvedenému v popisu Předmětu, měl by postupovat podle pokynů pro Ochranu kupujícího v bodu 5.4.2. Pokud se Kupující rozhodne některý Předmět ze Sady/setu vrátit, musí vrátit všechny Předměty v Sadě/setu (tedy nikoliv jen ty poškozené nebo chybně popsané). Náklady na dopravu spojené s vrácením Sady/setu nese Kupující, ledaže by se Kupující a Prodávající dohodli jinak. Refundace v rámci Ochrany kupujícího bude provedena za všechny Předměty v Sadě/setu (tedy nikoliv jen za ty poškozené nebo chybně popsané).

6.    INTEGROVANÁ PLATEBNÍ SLUŽBA

6.1 Výpočet Celkové ceny. Integrovaná platební služba umožňuje Kupujícímu předem uhradit celkovou částku za Transakci, která se skládá z:

(i) ceny jednoho nebo více Předmětů zakoupených od Prodávajícího;

(ii) nákladů na dopravu;

(iii) poplatku za Ochranu kupujícího; a

(iv) případné DPH

(body (i) až (iv) dále společně jen „Celková cena“).

6.2 Platební služby a způsoby platby.

Integrovanou platební službu poskytuje Uživatelům společnost ADYEN N.V. Když Uživatel využije Integrovanou platební službu, uzavírá smlouvu přímo se společností ADYEN N.V., přijímá její podmínky a zavazuje se dodržovat její Seznam zakázaných výrobků a služeb. Uživatelé budou o potvrzení této skutečnosti požádáni v rámci procesu zřízení elektronické peněženky.

Celkovou cenu je možné uhradit kreditní nebo debetní kartou, případně jiným způsobem, který může být příležitostně uveden na Stránkách. Pokud má Kupující nějaké prostředky v elektronické peněžence (zůstatek), budou tyto prostředky automaticky použity při nákupu na Stránkách od jiných Uživatelů. Pokud Kupující ve své elektronické peněžence nemá dostatek prostředků na pokrytí dlužné částky, může zbývající část doplatit za použití jiného možného způsobu platby.

6.3 Úhrada za Doplňkové služby. Aby mohl Prodávající zaplatit za Doplňkové služby, musí poskytnout údaje o své kreditní nebo debetní kartě, případně údaje vyžadované pro některý jiný způsob platby nabízený na Stránkách. Pokud Prodávající na Stránkách zadá údaje ke kreditní či debetní kartě nebo jinému způsoby platby, které náležejí třetí osobě, může být požádán o doložení totožnosti.

6.4 Dokončení Transakce. Společnost ADYEN N.V. si podrží Celkovou cenu zaplacenou Kupujícím v úschově až do doby, než bude Transakce dokončena. Transakce je považována za dokončenou:

(i) když Kupující prostřednictvím Stránek potvrdí, že doručený Předmět či Předměty splňují podmínky nabídky, kliknutím na tlačítko „Vše je v pořádku“; nebo

(ii) automaticky po uplynutí Lhůty pro oznámení sporu, nebude-li během ní oznámen žádný spor ohledně Předmětu či Předmětů; nebo

(iii) po vyřešení sporu, který byl oznámen během Lhůty pro oznámení sporu.

Jakmile bude Transakce dokončena, převede společnost ADYEN N.V. neprodleně kupní cenu Předmětu, a pokud byla využita možnost Doprava na přání (jak je popsána v bodu 7.1), také dopravné do elektronické peněženky Prodávajícího. Uživatel se může rozhodnout nechat si prostředky, které má uloženy ve své elektronické peněžence, bezplatně převést společností ADYEN N.V. na svůj osobní bankovní účet, nicméně při prvním takovém převodu musí poskytnout údaje o svém bankovním spojení, jak je uvedeno v bodu 6.5.1 níže. V bodu 6.5.1 níže naleznete rovněž informace o případných omezeních, která se mohou na takové převody vztahovat.

6.5 Elektronická peněženka

6.5.1 Nastavení elektronické peněženky. Funkce elektronické peněženky (zůstatek) je platební služba poskytovaná společností ADYEN N.V. Když si Uživatel zřídí elektronickou peněženku, uzavírá smlouvu přímo se společností ADYEN N.V., přijímá její podmínky a zavazuje se dodržovat její Seznam zakázaných výrobků a služeb. Uživatelé budou o potvrzení této skutečnosti požádáni v rámci procesu zřízení elektronické peněženky. Při první prodejní Transakci, při které Kupující zakoupí nějaký Předmět za použití tlačítka „Kup nyní“ a zvolí pro Transakci možnost Integrované dopravy, bude Prodávající požádán, aby si zřídil elektronickou peněženku tím, že poskytne své jméno, příjmení, datum narození, adresu a telefonní číslo (je-li vyžadováno). Pokud tak Prodávající do 5 dnů neučiní, bude prodejní Transakce zrušena. Než proběhne první prodejní Transakce, mohou si Prodávající také zřídit elektronickou peněženku z vlastní iniciativy, a to v nastaveních svého Účtu (zvolením možnosti „Zůstatek“ a poté kliknutím na „Aktivovat zůstatek“) poskytnutím požadovaných údajů.

Jakmile proběhne potvrzení elektronické peněženky a dojde k jejímu zřízení, budou se na Uživatele při dosažení určitých limitů (stanovených společností ADYEN N.V.) vztahovat regulatorní postupy uplatňované společností ADYEN N.V., například ověření totožnosti a další požadavky v rámci procesu „Poznej svého zákazníka“ (Know Your Customer ‒ KYC). Společnost ADYEN N.V. může také dle svého výhradního uvážení uplatnit u konkrétního uživatele nižší limity KYC v případě podezřelého jednání nebo podezření na podvod. Pokud Uživatel tyto požadavky v rámci procesu KYC nesplní ve lhůtě požadované společností ADYEN N.V., jeho elektronická peněženka může být pozastavena a on nebude moci prostředky v ní uložené použít nebo k nim mít přístup.

Poté, co Uživatel potvrdí svoji elektronickou peněženku a uskuteční první úspěšný prodej, bude moci převádět částky za své elektronické peněženky na svůj bankovní účet, přičemž tento převod provede společnost ADYEN N.V. Aby mohl Uživatel tuto možnost aktivovat, musí nejprve v nastavení svého účtu doplnit číslo svého bankovního účtu, celé jméno a fakturační adresu. Pokud však bude zahájen proces KYC, bude pozastavena i možnost převodu do doby, než uživatel proces KYC úspěšně absolvuje.

6.6 SPOLEČNOST ADYEN N.V. Společnost VINTED má se společností ADYEN N.V. uzavřenou smlouvu o zpracování plateb uskutečněných pomocí Integrované platební služby a ukládání údajů týkajících se kreditních karet, debetních karet a jiných způsobů platby nabízených na Stránkách. Společnost ADYEN N.V. dále poskytuje služby úschovy ‒ když Kupující uskuteční nákup pomocí tlačítka „Kup nyní“, získá společnost ADYEN N.V. od Kupujícího prostředky jménem Prodávajícího a tyto prostředky pak drží v úschově až do jejich vyplacení. Společnost VINTED doporučuje svým Uživatelům, aby služby poskytované společností ADYEN N.V. využívali, a v souvislosti s nimi jim také poskytuje přímou podporu, nicméně pro vyloučení pochybností platí, že společnost VINTED neposkytuje Uživatelům žádné platební služby. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za poskytnutí přesných údajů v souvislosti s kreditními kartami, debetními kartami a jinými způsoby platby nabízenými na Stránkách a společnost VINTED se tímto v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy zříká jakékoliv odpovědnosti za údaje poskytnuté Uživatelem.

6.7 Další omezení týkající se Integrované platební služby

6.7.1 Zákaz používání třetími stranami. Uživatel má právo používat Integrovanou platební službu pouze při prodeji svým vlastním jménem. Uživatel není oprávněn přeprodávat třetím stranám, najímat je nebo jim na jakémkoliv jiném základě umožňovat, aby využívaly Integrovanou platební službu, a tak mohly přijímat úhrady za své služby.

6.7.2 Pouze povolené Předměty. Integrovaná platební služba je určena výhradně pro Předměty na Stránkách, a nikoliv pro jiné výrobky nebo služby. Uživatelé mohou Integrovanou platební službu využívat pouze u Předmětů, které splňují Pravidla katalogu a nejsou uvedeny na Seznamu zakázaných výrobků a služeb společnosti ADYEN N.V.

6.8 Zrušení oprávnění. Společnost VINTED má právo pozastavit Vaše oprávnění používat Integrovanou platební službu a jiné Služby, jak je podrobněji popsáno níže.

6.8.1 Nepřesné údaje. Pokud společnost VINTED kdykoliv zjistí, že údaje, které jí o sobě poskytuje Uživatel, nejsou správné nebo byly změněny, aniž by o tom Uživatel společnost VINTED informoval, může okamžitě pozastavit Uživateli jeho Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí).

6.8.2 Podezření na podvod. Pokud vznikne jakékoliv podezření, že se Uživatel dopustil nějakého podvodu, může společnost VINTED okamžitě pozastavit Uživateli jeho Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí) na dobu, než bude podezření na podvod prošetřeno.

6.8.3 Problémy nahlášené společností ADYEN N.V. V případě, že společnost ADYEN N.V. nahlásí společnosti VINTED jakékoliv problémy nebo obavy (jako například podezření na nezákonný prodej na Stránkách, praní špinavých peněz, spamování nebo porušení podmínek společnosti ADYEN N.V.), může společnost VINTED okamžitě pozastavit Uživateli jeho Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí) na dobu, než budou daný problém nebo obavy prošetřeny.

6.8.4 Spor zahájený Uživatelem. Pokud Uživatel zahájí proces řešení sporu v souvislosti s Transakcí provedenou prostřednictvím externího poskytovatele platebních služeb a společnost VINTED rozhodne, že má oprávněný důvod k pozastavení Účtu Uživatele (například jestliže se Uživatel dopustil porušení příslušných právních předpisů, porušil tyto Podmínky a/nebo existuje pravděpodobnost, že došlo ke zneužití Stránek), může společnost VINTED okamžitě pozastavit Uživateli jeho Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí).

7.    INTEGROVANÁ PŘEPRAVNÍ SLUŽBA

7.1 Shrnutí Integrované přepravní služby. Integrovaná přepravní služba se vztahuje na každou Transakci uzavřenou pomocí tlačítka „Kup nyní“. Kupující zaplatí za Integrovanou přepravní službu při Dokončení platby a poplatek za ni bude uložen v elektronické peněžence Prodávajícího v úschově. Jak je dále popsáno níže, Integrovaná přepravní služba zahrnuje Integrované přepravní štítky a možnost Dopravy na přání.

7.2 Možnosti přepravy. Některé možnosti přepravy jsou pro Prodávající povoleny ve výchozím nastavení a nelze je vypnout. Uživatelé odpovídají za to, že se seznámí se všemi platnými podmínkami poskytovatele dopravy, kterého si vyberou, a budou s nimi souhlasit. Prodávající si může zvolit Integrované přepravní štítky, nebo Dopravu na přání (jak je popsáno níže).

(1) Integrovaný přepravní štítek. Rozhodne-li se Prodávající odeslat Předmět Integrovanou přepravou, (i) bude si Kupující při Dokončení platby moci vybrat některého z poskytovatelů přepravy dostupných v jeho oblasti (dostupné možnosti budou uvedeny na webové stránce Předmětu) a (ii) po Dokončení platby bude automaticky vygenerován předplacený přepravní štítek, který bude poskytnut Prodávajícímu, jenž je pak povinen tento štítek použít k odeslání Předmětu Kupujícímu (dále jen „Integrovaný přepravní štítek“). Prodávající je povinen použít Integrovaný přepravní štítek poskytnutý společností VINTED, jinak může být Transakce zrušena. Jakmile je Transakce dokončena (podle bodu 6.4), bude cena Předmětu uvolněna z úschovy Prodávajícímu a poplatek za Ochranu kupujícího a poplatek za Integrovanou přepravní službu (včetně případné DPH za Služby) budou uvolněny z úschovy ve prospěch společnosti VINTED.

U Integrovaných přepravních štítků nabízí společnost VINTED svým Uživatelům možnost vybrat si z externích poskytovatelů přepravních služeb, kteří se specializují na přepravu a doručování. Společnost VINTED může kdykoliv přidat či odebrat poskytovatele přepravy z výčtu možností, které mají Uživatelé k dispozici.

U Integrované přepravy má Kupující v případě ztráty nebo poškození Předmětu během přepravy nárok na náhradu v rámci Ochrany kupujícího, jak je popsáno v článku 5.

Prodávající může mít nárok na náhradu za ztracený nebo poškozený Předmět až do výše limitu náhrady stanoveného jednotlivými poskytovateli přepravy.

K dispozici jsou následující poskytovatelé přepravy:

Zásilkovna

Uživatelé, kteří si jako svého poskytovatele přepravy zvolí společnost Zásilkovna, se zavazují, že budou dodržovat všechny platné podmínky společnosti Zásilkovna.

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození zboží zaslaného Prodávajícím prostřednictvím společnosti Zásilkovna v průběhu přepravy, může Prodávající nárokovat náhradu až do výše 20 000,- Kč za zásilku, pokud váha takové zásilky nepřesáhne 10 kilogramů, přičemž tuto náhradu uhradí Prodávajícímu přímo společnost ADYEN N.V. po obdržení žádosti od společnosti VINTED.

(2) Doprava na přání. Pokud se Prodávající rozhodne zaslat Předmět samostatně (tj. aniž by využil Integrovaného přepravního štítku), je odpovědný za výběr poskytovatele přepravních služeb, stanovení ceny poštovného a zajištění štítku a odeslání Předmětu. Prodávající je odpovědný za odhad správné a přesné ceny poštovného a její uvedení v nabídce. Prodávající musí využít poskytovatele přepravních služeb umožňujícího sledování zásilky. Prodávající si zejména musí poznamenat sledovací číslo zásilky a zaslat jej Kupujícímu prostřednictvím Soukromé zprávy.

Dojde-li při přepravě prostřednictvím Dopravy na přání ke ztrátě nebo poškození jakéhokoliv zasílaného Předmětu:

(i) pokud si Kupující zvolí možnost Dopravy na přání nabízenou Prodávajícím a zakoupí Předmět pomocí tlačítka „Kup nyní“, bude mu společností VINTED poskytnuta náhrada v rámci Ochrany kupujícího, jak je popsáno v článku 5.

(ii) přebírá rizika spojená s přepravou při využití Dopravy na přání Prodávající. Společnost VINTED neposkytne Prodávajícímu žádnou náhradu a Prodávající se bude muset v případě jakýchkoliv problémů v souvislosti s dopravou obrátit přímo na poskytovatele přepravy. Prodávající by proto měl zvážit pojištění Předmětu zasílaného Dopravou na přání pro případ ztráty nebo poškození Předmětu.

7.3 Odpovědnost za poplatky. Náklady (včetně příslušné DPH) na dostupné Integrované přepravní služby (dále jen „Dopravné“) se zobrazí po kliknutí na Předmět v Katalogu na stránce Předmětu. Dopravné hradí Kupující, a to vedle kupní ceny za Předmět a poplatku za Ochranu kupujícího.

7.4 Závazek k přepravě. Jakmile Kupující zaplatí Celkovou cenu, bude společnost VINTED informovat Prodávajícího, že Předmět byl prodán a měl by být odeslán Kupujícímu. Prodávající je odpovědný za odeslání Předmětu Kupujícímu do pěti (5) pracovních dnů poté, co mu společnost VINTED dá pokyn k odeslání. Kupující a Prodávající souhlasí s tím, že neodesláním Předmětu ve výše uvedené lhůtě je splněna sjednaná rozvazovací podmínka a smlouva mezi nimi bude okamžikem uplynutí lhůty zrušena (což nebude mít vliv na platnost Smlouvy o jakékoliv Službě mezi společností VINTED a Uživatelem). V případě, že Prodávající neodešle Předmět ve výše uvedené lhůtě, má společnost VINTED právo zrušit Transakci a dát společnosti ADYEN N.V. pokyn, aby uvolnila Kupujícímu Celkovou cenu drženou v úschově. Toto vrácení Celkové ceny bude představovat jediný opravný prostředek Kupujícího podle jeho smlouvy s Prodávajícím a těchto Podmínek a bude jeho jediným opravným prostředkem v případě zrušení Transakce.

8. ÚHRADA ZA PŘEDMĚTY

8.1 Ceník. Společnost VINTED je oprávněna vybírat poplatky za Služby v souladu s cenami uvedenými v Ceníku. Společnost VINTED může dle svého uvážení Ceník průběžně aktualizovat (aktualizace může zahrnovat změny cen) podle bodu 1.5 těchto Podmínek. Změny Ceníku se nevztahují na probíhající Transakce (tj. Transakce, za které již Kupující provedl platbu).

8.2 Měna; daně. Všechny ceny na Stránkách jsou vyjádřeny v českých korunách (dále jen „Kč“), včetně případné DPH.

8.3 Způsoby platby. Nákupy pomocí tlačítka „Kup nyní“ lze uhradit kreditní kartou, debetní kartou nebo jakýmkoliv jiným způsobem platby, který je v době provedení Transakce dostupný na Stránkách prostřednictvím Integrované platební služby (více informací o integrovaných platbách naleznete v článku 6). Pokud Kupující uzavře Transakci mimo Stránky přímo s Prodávajícím a bez použití tlačítka „Kup nyní“ na Stránkách, závisí způsob platby a kupní transakce na soukromé dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím a Uživatelé je realizují na vlastní nebezpečí. Společnost VINTED neodpovídá za Transakce provedené mimo Stránky a odmítá jakoukoliv odpovědnost vyplývající z těchto Transakcí nebo vzniklou v souvislosti s nimi.

9. KOMUNIKACE A ZPRÁVY NA STRÁNKÁCH

9.1 Soukromé zprávy.

Zasílání Soukromých zpráv mezi Uživateli slouží k výměně informací ohledně Předmětů v Katalogu. Pokud Uživatel posílá Soukromou zprávu jinému Uživateli, nesmí být součástí takové zprávy následující:

 1. zprávy nebo informace obsahující reklamu;
 2. obsah šířící viry, červy nebo jiné škodlivé kódy;
 3. spam nebo hromadně rozesílané zprávy jakéhokoliv druhu (například když je zpráva zaslána více než pěti Uživatelům současně nebo když je stejná zpráva zkopírována a zaslána Uživatelům, kteří o její zaslání nepožádali);
 4. zprávy s obsahem, který je v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nevhodné, urážlivé či hanlivé zprávy nebo zprávy, které jsou jinak považovány za neslučitelné s těmito Podmínkami a zájmy Uživatelů;
 5. zprávy nezákonné povahy nebo zprávy, jejichž cílem je poškodit jiné Uživatele a/nebo Stránky; nebo
 6. zprávy, které lze kvalifikovat jako obtěžování jakéhokoliv druhu.

Společnost VINTED může používat (automatizovaný) software, který je navržen tak, aby odhalil obsah Soukromých zpráv, který je v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem nebo který je nevhodný, urážlivý či hanlivý. Pokud automatizovaný software odhalí Soukromou zprávu s takovým obsahem, pak aniž by byly omezeny jiné prostředky nápravy, které má společnost VINTED k dispozici, (i) mohou být Soukromá zpráva a Uživatel zablokováni a/nebo může být Soukromá zpráva skryta před Uživatelem, kterému byla odeslána, a (ii) Uživatel, který takovou Soukromou zprávu odeslal, může obdržet varování, které ho upozorní na jeho povinnost dodržovat tyto Podmínky a informuje ho o tom, že společnost VINTED může v případě dalšího porušení přijmout další opatření, jako je pozastavení Uživatelského účtu. Používání takového automatizovaného softwaru společností VINTED nezakládá povinnost společnosti VINTED monitorovat nebo aktivně odhalovat protiprávní aktivity a/nebo obsah na Stránkách a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nezakládá žádnou odpovědnost společnosti VINTED.

9.2 Uživatelské recenze.

Uživatel má právo napsat recenzi týkající se jiného Uživatele pouze v případě, že mezi Uživateli proběhla Transakce. Tato recenze může být zveřejněna na Stránkách. Uživatelům ani společnosti VINTED není výměnou za online recenze poskytována žádná odměna. Hodnocení jiného Uživatele musí být vždy spravedlivé a upřímné. Lživé a urážlivé výroky jsou zakázány. Společnost VINTED recenze Uživatelů před jejich zveřejněním na Stránkách nekontroluje.

Pokud bude jakákoliv recenze zveřejněná na Stránkách nevhodná či urážlivá nebo nebude jinak vyhovovat těmto Podmínkám, mohou Uživatelé takovou recenzi nahlásit společnosti VINTED v souladu s postupem popsaným v bodu 10.5 níže. Na žádost Uživatele má společnost VINTED právo, nikoliv však povinnost, odstranit ze Stránek recenzi, která tyto Podmínky nebo práva ostatních Uživatelů porušuje. Vedle toho může společnost VINTED Uživateli, který poskytne recenzi nevyhovující těmto Podmínkám, zablokovat Účet, jak je uvedeno v bodu 12.1.

Psát a zveřejňovat recenze na Stránkách mohou pouze Uživatelé. Návštěvníci nemají právo psát a zveřejňovat recenze na Stránkách.

9.3 Fórum. Do Fóra mohou vstupovat Uživatelé i Návštěvníci, ale pouze Uživatelé do něj mohou vkládat příspěvky. Před použitím Fóra si každý Uživatel a Návštěvník musí přečíst Pravidla fóra. Uživatelé a Návštěvníci pak musejí tato Pravidla fóra při jeho používání dodržovat. Uživatelé a Návštěvníci jsou odpovědní za příspěvky, které na Fóru zveřejňují, a neměli by na Fóru sdílet žádné důvěrné nebo soukromé informace. Společnost VINTED neodpovídá za Obsah Fóra (ani za to, co Uživatelé a Návštěvníci s tímto Obsahem dělají). Společnost VINTED neodpovídá za to, že totožnost Uživatele, který zveřejnil příspěvek nebo téma na Fóru, je zveřejněna.

10.    POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ A UŽIVATELŮ

10.1 Všichni Návštěvníci a Uživatelé nesou plnou odpovědnost za veškerý obsah, který na Stránky nahrají nebo na nich zveřejní (nebo prostřednictvím nich přenesou), a případně za Předměty, které prostřednictvím Stránek nabízejí, prodávají, vyměňují, darují nebo předávají jiným Uživatelům, jakož i za všechny Transakce, které uskuteční s jinými Uživateli, a za veškeré spory, které z takových Transakcí vyplynou. Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, odpovídají Uživatelé za veškerý text, informace, popisy, fotografie, podrobnosti a další obsah, který poskytují v nabídkách Předmětů, příspěvcích na Fóru, Soukromých zprávách, v rámci zpětné vazby a který jinak zveřejňují, publikují, přenášejí nebo sdílejí na Stránkách či jejich prostřednictvím (dále společně jen „Obsah“).

10.2 Návštěvníci a Uživatelé musejí při používání Stránek dodržovat veškeré platné právní předpisy, pravidla a nařízení. Návštěvníci a Uživatelé se musejí zejména zdržet (i) porušování práv třetích stran, (ii) porušování práv duševního vlastnictví nebo nabízení padělků, (iii) nabízení Předmětů, které porušují zákony nebo předpisy, (iv) podněcování k přestupkům nebo trestným činům, diskriminaci, nenávisti nebo násilí na základě rasy, etnického původu nebo národnosti, (v) sdělování nesprávných nebo důvěrných informací, (vi) zveřejňování hanlivých komentářů, (vii) jednání, které by mohlo ohrozit nezletilé osoby, (viii) zveřejňování osobních údajů jiných osob nebo porušování práva na soukromí, (ix) přivlastňování si identity někoho jiného nebo (x) nahrávání či jiné vkládání jakéhokoliv Obsahu, který je nezákonný, nepravdivý nebo nepřesný. Uživatelé musejí jednat a používat Stránky v dobré víře.

10.3 Pokud Uživatel nebo Návštěvník oznámí společnosti VINTED jakékoliv nevhodné jednání jiného Uživatele či Návštěvníka, může společnost VINTED poskytnout dotčené straně pomoc. Společnost VINTED bude v případě potřeby spolupracovat s místními orgány. V případě, že Uživatel nebo Návštěvník nedodrží ustanovení bodu 10.2 nebo jinak poruší tyto Podmínky, bere na vědomí a potvrzuje, že je výhradně odpovědný za veškeré z toho plynoucí přímé a nepřímé ztráty, které utrpí třetí strany nebo společnost VINTED. V důsledku toho Uživatel nebo Návštěvník bere na vědomí a potvrzuje, že společnost VINTED jako poskytovatel hostingu nebude za žádných okolností provádět žádné ověřování Obsahu a Předmětů uvedených v Katalogu a nebude v rozsahu povoleném platnými právními předpisy za žádných okolností odpovídat za jakékoliv škody nebo ztráty, které utrpí Návštěvníci či Uživatelé a/nebo třetí strany. Aniž by byl následující výčet vyčerpávající, společnost VINTED zejména nenese odpovědnost za: (i) jednání nebo opomenutí Návštěvníků či Uživatelů, (ii) vhodnost, přesnost, úplnost a/nebo zákonnost jakéhokoliv Obsahu nebo za (iii) bezpečnost, kvalitu a množství Předmětů, které Uživatelé prodávají, kupují, vyměňují nebo darují prostřednictvím Stránek, nebo za to, zda Předmět odpovídá uvedenému popisu.

10.4 Společnost VINTED neodpovídá za Obsah poskytnutý Uživateli. Za tento Obsah odpovídají sami Uživatelé. Společnost VINTED má právo, avšak nikoliv povinnost odstranit ze Stránek Obsah, o kterém se domnívá, že porušuje nebo by pravděpodobně mohl porušovat příslušné právní předpisy a/nebo tyto Podmínky, a může podniknout proti Uživateli určité kroky, například mu pozastavit nebo zrušit Účet, jak je uvedeno v článku 12.

10.5 Pokud se Uživatel nebo Návštěvník (i) setká s Obsahem, který schvaluje zločiny proti lidskosti, podněcuje rasovou nenávist, násilí a/nebo teroristické činy nebo se týká dětské pornografie, případně s jakýmkoliv jiným nezákonným obsahem, nebo pokud se (ii) setká s Obsahem, o kterém se domnívá, že by mohl porušovat tyto Podmínky a/nebo jeho práva a/nebo práva třetích stran (například v případě padělání, urážek, porušení práva na soukromí, problému s bezpečností výrobku), je povinen to neprodleně oznámit společnosti VINTED:

 1. kontaktováním společnosti VINTED prostřednictvím kontaktního formuláře; nebo
 2. zasláním e-mailu na adresu legal@vinted.cz.

Pokud je takový Obsah nahlášen, vyhrazuje si společnost VINTED právo danému Uživateli pozastavit okamžitě a bez upozornění Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí) a daný Obsah odstranit, jak je uvedeno v článku 12 těchto Podmínek.

10.6 Pokud bude u nějakého Předmětu problém s bezpečností výrobku, doporučuje se Uživatelům, aby takový Předmět přestali používat.

11.    POVINNOSTI UŽIVATELŮ

11.1 Uživatel se zavazuje dodržovat při používání Stránek následující pravidla:

 • při registraci na Stránkách o sobě poskytnout výhradně pravdivé údaje (zejména své jméno a e-mailovou adresu);
 • zaregistrovat se na Stránkách pouze jednou a nezřizovat si více než jeden Účet (pokud však získá k jeho Účtu přístup třetí strana, může si Uživatel vytvořit jiný Účet, ovšem až poté, co o přístupu třetí strany informoval společnost VINTED a ta jeho původní Účet zablokovala);
 • nepoužívat Stránky k nezákonným nebo podvodným aktivitám či transakcím;
 • při používání Stránek poskytovat objektivní, správné, úplné a podrobné informace o Předmětech, které prodává, vyměňuje nebo daruje;
 • zajistit, aby navrhovaná cena za výměnu a/nebo prodej Předmětů i další informace ohledně Předmětů byly správné;
 • nekopírovat žádný obsah ani informace uvedené na Stránkách a nahrané společností VINTED nebo jiným Uživatelem Stránek;
 • nepoužívat žádný obsah nebo informace uvedené na Stránkách k nezákonným účelům;
 • nesdílet, nezveřejňovat ani jinak nepoužívat zavádějící či nesprávné informace a/nebo údaje;
 • nepodporovat získávání jakéhokoliv zboží, jehož prodej či vlastnictví jsou zakázány nebo podléhají omezením;
 • nesdílet, nezveřejňovat ani jinak nepoužívat žádné fotografie, (i) ke kterým nemá daný Uživatel práva duševního vlastnictví (například fotografie pořízené třetími stranami a nalezené na internetu) nebo (ii) které obsahují odkazy na jiné webové stránky;
 • nesdílet, nezveřejňovat ani nepoužívat fotografie, (i) na kterých je zachycena jakákoliv jiná osoba, než je sám Uživatel (ledaže by takové jiné osoby daly Uživateli souhlas ke sdílení, zveřejnění a použití fotografie v souvislosti se Stránkami), nebo (ii) které jsou nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy a/nebo veřejným pořádkem (například erotické fotografie, pornografické fotografie nebo fotografie s násilným obsahem);
 • nenabízet, neprodávat, nekupovat, nevyměňovat, nedarovat a/nebo jinak nepředávat žádné Předměty v rozporu s právy duševního vlastnictví třetích stran (například nepoužívat ochranné známky nebo materiály chráněné autorským právem (včetně fotografií a textu), jejichž majitelem je jiná osoba, bez předchozího písemného souhlasu takové osoby);
 • neporušovat vlastnická a/nebo osobnostní práva třetích stran (včetně práv duševního vlastnictví);
 • nevydávat se za jinou osobu nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat svůj vztah k jakékoliv osobě nebo subjektu;
 • nepoužívat Službu způsobem, který by mohl ohrozit účel Stránek, například obchodovat s recenzemi s jinými Uživateli nebo psát nepravdivé či zavádějící recenze nebo k nim vybízet;
 • nezastrašovat nebo neobtěžovat jiné osoby ani nepropagovat sexuálně explicitní materiály, násilí nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, hendikepu, sexuální orientace nebo věku;
 • neporušovat žádné právní předpisy, pravidla a/nebo nařízení;
 • nejednat v rozporu s veřejným pořádkem a/nebo dobrými mravy;
 • nesdílet, nezveřejňovat ani jinak nepoužívat programy a/nebo počítačové soubory, které obsahují viry nebo které mohou (i) narušit normální fungování Stránek a/nebo Služeb, (ii) zavirovat počítače Uživatelů, a tudíž vést k poškození Uživatelů nebo jejich majetku nebo (iii) znemožnit kterémukoliv Uživateli používat Stránky, Služby nebo jeho vlastní počítač;
 • nenabízet, nezveřejňovat, nesdílet a/nebo jinak nepropagovat odkazy na jiné webové stránky a/nebo společnosti, které poskytují služby podobné těm, jež jsou nabízeny na Stránkách, ani na webové stránky a/nebo společnosti, jejichž obsah nebo aktivity jsou nezákonné či odporují předpisům společnosti VINTED týkajícím se obsahu;
 • nezačleňovat Stránky ani žádnou jejich část do žádného jiného programu, výrobku nebo služby;
 • neprovádět vytěžování dat, sběr dat pomocí screen scrapingu nebo procházení jakékoliv části Stránek pomocí tzv. crawlerů;
 • neprovádět disassemblování, dekompilaci nebo zpětnou analýzu kterékoliv části Stránek;
 • nezasahovat do řádného chodu Stránek, nenarušovat Stránky ani žádné sítě s nimi spojené ani neobcházet žádná opatření používaná společností VINTED nebo jejími poskytovateli služeb k zabezpečení Stránek nebo k omezení či zamezení neoprávněnému přístupu na ně;
 • neupravovat, nekopírovat, neměnit, needitovat, nešířit ani komerčně nevyužívat žádný obsah Stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti VINTED;
 • neshromažďovat, neuchovávat, nepředávat třetím stranám, nezpřístupňovat, nezveřejňovat ani nesdělovat údaje Uživatelů Stránek nebo informace o jednání Uživatelů Stránek, včetně Transakcí (například jejich počet, typ, cena atd.), jestliže se tyto údaje stanou dostupnými v důsledku nezákonného jednání nebo opomenutí či v důsledku porušení těchto Podmínek kterýmkoliv Návštěvníkem nebo Uživatelem Stránek; nebo
 • neshromažďovat, neuchovávat, nepředávat třetím stranám, nezpřístupňovat, nezveřejňovat ani nesdělovat informace, které se objevují na Stránkách, pokud by to mohlo mít dopad na práva jiných Uživatelů (toto omezení se nevztahuje na funkci „sdílet“, která je k dispozici na Stránkách a na Účtech společnosti VINTED na sociálních sítích a umožňuje Uživatelům sdílet obsah, který je na Stránkách a na Účtech společnosti VINTED na sociálních sítích veřejně dostupný).

11.2 Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o svých přihlašovacích údajích a heslu k Účtu a nesdělovat je žádným třetím stranám (vyjma osob, které Uživatel pověří, aby jeho přihlašovací údaje a heslo použily). Uživatel nese výhradní odpovědnost (vůči nám i vůči ostatním) za veškeré aktivity, které probíhají na jeho Uživatelském účtu. Pokud je Uživateli známo nebo má podezření, že jeho heslo má k dispozici neoprávněná třetí strana nebo že taková třetí strana má přístup k jeho Účtu, je povinen to neprodleně oznámit společnosti VINTED pomocí kontaktního formuláře.

11.3 Uživatel se zavazuje neprodleně aktualizovat jakékoliv údaje na Stránkách, které jsou neaktuální nebo nepřesné, včetně informací poskytnutých Uživatelem při registraci na Stránkách a údajů na Účtu Uživatele, jakož i informací o Předmětech uvedených v Katalogu.

11.4 Při používání Stránek Uživatel nebo Návštěvník prohlašuje, že:

 • (i) je fyzickou osobou starší 18 let (nebo pokud tomu tak není, že jménem takové osoby přijal tyto Podmínky její rodič nebo opatrovník, který se také zavazuje, že ponese odpovědnost za její používání Stránek), (ii) používá Služby na Stránkách pouze ve svůj osobní prospěch, a nikoliv v rámci pracovní činnosti a (iii) je plně způsobilý k provádění Transakcí na Stránkách a má veškerá k tomu nezbytná práva;
 • přijímá tyto Podmínky a bude se jimi řídit;
 • je srozuměn s tím, že nese plnou odpovědnost za Transakce prováděné na Stránkách;
 • je srozuměn s tím, že objednáním Předmětu se zavazuje k jeho koupi nebo (případně) výměně a že může být povinen nahradit Prodávajícímu vzniklé ztráty, pokud Transakci nedokončí; a
 • je srozuměn s tím, že je povinen uhradit společnosti VINTED příslušný poplatek podle Ceníku, pokud se rozhodne využít nějakých Doplňkových služeb.

12.    PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI VINTED

12.1 Právo společnosti VINTED omezit přístup na Stránky. Společnost VINTED může Uživateli nebo Návštěvníkovi zakázat přístup na Stránky, případně jejich část, nebo jejich používání, může pozastavit nebo dezaktivovat Uživatelský účet a/nebo zabránit Uživateli či Návštěvníkovi v zaregistrování se na Stránkách (případně v opětovné registraci), a to bez ohledu na důvod a i bez předchozího upozornění. Důvodem, proč může společnost VINTED toto právo uplatnit, je například situace, kdy Uživatel nebo Návštěvník:

 • neplní nebo porušuje své povinnosti podle těchto Podmínek, zejména když:
 • poskytne nesprávné, zavádějící a/nebo neúplné informace při registrací na Stránkách nebo při jejich používání;
 • vědomě a úmyslně uvede na Stránkách nesprávné informace, uráží druhé nebo jedná nevhodným způsobem;
 • použije identitu jiných Uživatelů nebo jinak uvede druhé v omyl, pokud jde o jeho vlastní identitu;
 • použije Stránky ke komerčním účelům;
 • prodává, vyměňuje nebo daruje (případně se pokusí prodat, vyměnit nebo darovat) jakýkoliv Předmět, který nesplňuje Pravidla katalogu nebo který je uveden na Seznamu zakázaných výrobků a služeb společnosti ADYEN N.V.;
 • přihlásí se ze stejné IP adresy nebo ze stejného počítače, který společnost VINTED zablokovala z důvodu porušení těchto Podmínek;
 • použije Služby způsobem, který porušuje jakékoliv právní předpisy, nařízení nebo pravidla nebo u něhož je pravděpodobné, že bude mít závažné důsledky pro zdraví, bezpečnost, majetek nebo oprávněné ekonomické zájmy jiných Návštěvníků či Uživatelů nebo společnosti VINTED;
 • použije Stránky v souvislosti s jakýmikoliv podvodnými nebo klamavými aktivitami; nebo
 • jakýmkoliv způsobem nesprávně používá nebo zneužívá Stránky.

Společnost VINTED se může dále rozhodnout uplatnit svá práva podle bodu 12.1, pokud:

 • má společnost VINTED zákonnou nebo regulatorní povinnost, jež vyžaduje, aby ukončila přístup Uživatele na Stránky nebo jejich používání, případně zrušila Uživatelský účet;
 • společnost VINTED uplatní právo na ukončení na základě podstatného důvodu v souladu s právními předpisy; nebo
 • je ohrožena bezpečnost a technický provoz Stránek nebo systému IT společnosti VINTED.

12.2 Zánik práva na registraci. Pokud společnost VINTED Uživatele zablokuje a/nebo dezaktivuje jeho Uživatelský účet, nemá již takový Uživatel právo se na Stránkách znovu zaregistrovat.

12.3 Právo společnosti VINTED odstranit Předměty z Katalogu a Obsah ze Stránek. Společnost VINTED může okamžitě a bez předchozího upozornění odstranit ze Stránek jakýkoliv Předmět zařazený Uživatelem do Katalogu nebo jakýkoliv jiný Obsah poskytnutý Uživatelem, jestliže je takový Předmět nebo Obsah:

 • nezákonný (například padělky, porušující Obsah);
 • odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku;
 • je zařazen na seznam nebo zveřejněn Profesionálním prodejcem; nebo
 • jinak porušuje tyto Podmínky nebo jiné příslušné právní předpisy, pravidla či nařízení.

12.4 Oznámení úřadům. Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách nebo našich Zásadách ochrany osobních údajů, nebrání ani nezakazuje společnosti VINTED, aby prošetřila jakékoliv případné porušení těchto Podmínek a/nebo informovala o jakémkoliv porušení právních předpisů, pravidel či nařízení příslušné úřady. Společnost VINTED může v souvislosti s výše uvedeným se státními orgány spolupracovat například prováděním šetření, shromažďováním důkazů a/nebo poskytnutím informací o Uživatelích (například údajů o účtu Uživatele, záznamů o transakcích). Tímto se zavazujete ochránit společnost VINTED, její spřízněné osoby a poskytovatele služeb a zříkáte se veškerých nároků vyplývajících z jakýchkoliv kroků učiněných společností VINTED, jejími spřízněnými osobami nebo poskytovateli služeb během takových šetření či úkonů orgánů činných v trestním řízení.

12.5 Odvolání. V případě, že společnost VINTED uplatní svá práva podle bodu 12.1 nebo bodu 12.3 výše a dotčený Uživatel nebo Návštěvník nebude s rozhodnutím společnosti VINTED souhlasit, může se takový Uživatel nebo Návštěvník na společnost VINTED obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře a poskytnout jí doplňující informace.

12.6 Rozhodnutí o porušení. Společnost VINTED má v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy výhradní právo stanovit, zda Uživatel nebo Návštěvník porušuje tyto Podmínky.

12.7 Daně. Prodávající a případně jiní Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za dodržování veškerých platných daňových zákonů a požadavků na daňová přiznání. Společnost VINTED v žádném případě nenese odpovědnost za žádné daňové povinnosti Uživatelů a není povinna (i) informovat Uživatele o jakýchkoliv daňových nebo jiných povinnostech, (ii) pomáhat jim s daňovými přiznáními ani (iii) platit jakékoliv příslušné daně nebo jiné závazky.

12.8 Změny Stránek. Společnost VINTED může na Stránkách kdykoliv provést změny, včetně reorganizace Katalogu, přidání nebo odstranění či upravení reklamních ploch nebo úpravy formátování či zobrazování Předmětů, pokud takové změny podstatným způsobem neovlivní Obsah poskytnutý Uživatelem, a to za účelem zvýšení uživatelského komfortu nebo jiného vylepšení Stránek.

12.9 Novinky. Společnost VINTED může na Stránkách kdykoliv zveřejnit Novinky nebo jiná sdělení. Na některé nabídky, soutěže, hry nebo propagační akce se mohou vztahovat zvláštní podmínky. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a takovými zvláštními podmínkami mají takové zvláštní podmínky přednost výhradně ve vztahu k příslušné nabídce, soutěži, hře nebo propagační akci.

12.10 Ukončení nebo pozastavení provozu Stránek. Společnost VINTED může provoz Stránek kdykoliv ukončit nebo pozastavit.

12.11 Status „Dovolená“; vyřazení neaktivních Předmětů. Společnost VINTED může nastavit status „Dovolená“ u jakéhokoliv Uživatele, který nebyl po určitou delší dobu aktivní (například více než 60 dnů). Bude-li mít Uživatel nastavený status „Dovolená“, budou Předměty ostatním Uživatelům skryty. Mimoto si společnost VINTED vyhrazuje právo odstranit Předměty nabízené jakýmkoliv Uživatelem, pokud v rámci výrazně dlouhé doby nedošlo u těchto Předmětů k prodeji (výměně či darování). Před nastavením statusu „Dovolená“ zašle společnost VINTED danému Uživateli oznámení v tom smyslu. Tímto oznámením bude Uživatel informován o nadcházející změně svého statusu a/nebo změně nabízených Předmětů, přičemž bude mít možnost tuto změnu odmítnout (za předpokladu, že Uživatel jinak neporušuje tyto Podmínky). Uživatel bude muset společnost VINTED o svém odmítnutí takové změny informovat ve lhůtě uvedené v oznámení. Pokud Uživatel změnu v takové lhůtě neodmítne, má se za to, že změnu statusu Uživatele a/nebo odstranění Předmětu (Předmětů) ze seznamu společností VINTED přijal.

12.12 Testování uživatelských zkušeností. Společnost VINTED může na Stránkách průběžně provádět testování, které může zahrnovat transakce s Uživateli, aby mohla vyhodnotit a zlepšit uživatelské prostředí Stránek (například společnost VINTED může koupit Předmět, jako by byla Uživatel). Společnost VINTED není povinna Uživatele o tomto testování informovat ani jim v souvislosti s ním poskytovat jakákoliv sdělení.

12.13 Práva vyplývající z vadného plnění. Společnost VINTED v žádném případě neodpovídá za práva vyplývající z vadného plnění ze strany Kupujícího a/nebo Prodávajícího v souvislosti s Transakcí. V souvislosti se Službami poskytovanými společností VINTED má Uživatel zákonná práva vyplývající z vadného plnění, zejména má za podmínek stanovených zákonem právo na přiměřené snížení ceny nebo právo odstoupit od Smlouvy. Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat způsobem popsaným v bodu 18.8.

13.    DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

13.1 Duševní vlastnictví společnosti VINTED. S výjimkou Obsahu poskytnutého Uživateli vlastní společnost VINTED a její spřízněné osoby ve vztahu mezi Vámi a společností VINTED veškerá práva, vlastnická práva a nároky ke Stránkám (včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví), včetně práv k systému společnosti VINTED (Katalog, jeho přenos atd.), rozvržení a designu Stránek, softwaru používanému Stránkami nebo na nich a ochranným známkám a doménovým jménům používaným Stránkami nebo na nich (dále společně jen „Duševní vlastnictví společnosti VINTED“). Tím, že Stránky používáte, nezískáváte vlastnické právo k žádnému Duševnímu vlastnictví společnosti VINTED. S výjimkou případů povolených v rámci fungování Stránek a Služeb nesmíte jinak používat žádný obsah Stránek (vyjma svého Obsahu), pokud nezískáte povolení od vlastníka takového obsahu nebo pokud Vaše použití takového obsahu není jinak povoleno ze zákona. Nesmíte odstraňovat, zakrývat ani měnit žádná právní upozornění uvedená na Stránkách. VINTED je naše ochranná známka a Vy nesmíte používat žádnou z našich ochranných známek bez našeho předchozího písemného souhlasu. Za předpokladu, že dodržujete tyto Podmínky, je Vám tímto udělena nevýhradní, omezená, nepřevoditelná a odvolatelná licence k přístupu na Stránky a jejich používání, kterou nelze dále sublicencovat. K Duševnímu vlastnictví společnosti VINTED si vyhrazujeme veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách.

13.2 Licence na Obsah. Tímto prohlašujete a zaručujete, že jste výhradním vlastníkem veškerého Obsahu. Kdykoliv odešlete Obsah na Stránky nebo jejich prostřednictvím, udělujete společnosti VINTED a jejím spřízněným osobám celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní, neomezenou, neodvolatelnou, převoditelnou a trvalou licenci, kterou nelze dále sublicencovat, k používání, kopírování, reprodukování, zobrazování a úpravě Obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost VINTED a její spřízněné osoby mohou používat Obsah v jakýchkoliv dosud známých i neznámých médiích, mimo jiné v televizi, ve fyzické podobě, na internetu (například v bannerech a článcích, na jiných webových stránkách) a na sociálních sítích (včetně Účtů společnosti VINTED na sociálních sítích), a to pro provozní, komerční, reklamní nebo jakékoliv jiné účely.

13.3 Zpětná vazba ohledně Stránek. Ceníme si zpětné vazby, komentářů a návrhů na zlepšení Stránek (dále jen „Zpětná vazba ohledně Stránek“). Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že příspěvek ke Zpětné vazbě ohledně Stránek nezakládá ani nebude zakládat žádné právo, vlastnický titul či nárok na Stránky nebo na takovou Zpětnou vazbu ohledně Stránek. Veškerá vyjádření Zpětné vazby ohledně Stránek se stávají výhradním vlastnictvím společnosti VINTED a společnost VINTED může Zpětnou vazbu ohledně Stránek použít a zveřejnit jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem bez dalšího upozornění nebo odměny a bez toho, že by Vám náleželo jakékoliv vlastnické či jiné právo nebo nárok. Tímto na společnost VINTED převádíte veškerá práva, tituly a nároky (zejména patenty, autorská práva, obchodní tajemství, ochranné známky, show-how, know-how, osobnostní práva a jakákoliv jiná práva duševního vlastnictví), které můžete mít k jakémukoliv vyjádření Zpětné vazby ohledně Stránek.

14.    OSOBNÍ ÚDAJE

Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete pod odkazem http://www.vinted.cz/privacy-policy, popisuje způsob, jakým společnost VINTED nakládá s údaji, které shromažďuje nebo které jí poskytujete v souvislosti s Vaší návštěvou či používáním Stránek nebo jejich prostřednictvím. Zásady ochrany osobních údajů ani jejich jednotlivé části nepředstavují smluvní ustanovení a nejsou součástí těchto Podmínek. Zásady ochrany osobních údajů si prosím přečtěte.

15.    ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Platné právní předpisy. Tyto Podmínky a jakékoliv spory či nároky z nich vyplývající nebo s nimi související se řídí právním řádem České republiky.

15.2 Spory. Dojde-li mezi Vámi a společností VINTED k jakékoliv neshodě, doporučuje společnost VINTED, abyste ji kontaktovali za účelem nalezení smírného řešení. Za tím účelem můžete:

 1. doručit oddělení služeb zákazníkům společnosti VINTED písemnou stížnost prostřednictvím kontaktního formuláře;
 2. v případě, že se oddělení služeb zákazníkům společnosti VINTED nepodaří daný spor uspokojivě vyřešit, obraťte se e-mailem na adresu legal@vinted.cz a my se budeme snažit vyřešit spor smírnou cestou v přiměřené lhůtě jednoho (1) měsíce od obdržení Vašeho e-mailu;
 3. v případě, že se spor i nadále nebude dařit uspokojivě vyřešit, můžete se pokusit o řešení soudní cestou.

15.3 Řešení sporů online. Evropská komise zřídila platformu pro řešení sporů, která shromažďuje stížnosti spotřebitelů po nákupu online a předává je příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů. Tato platforma je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Naše e-mailová adresa je: legal@vinted.cz.

15.4 Mimosoudní řešení sporů. Pokud je Smlouva plněna v České republice a vy jste spotřebitelem, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, nebo jiného subjektu pověřeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí, včetně možnosti podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jsou k dispozici na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Jelikož společnost VINTED není smluvní stranou smlouvy uzavřené mezi Uživateli, berou Uživatelé na vědomí, že se na vztahy mezi Uživateli nevztahuje úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Postup podle tohoto článku lze použít pouze ve vztahu mezi společností VINTED a Uživatelem.

16.    UKONČENÍ

16.1 Ukončení ze strany Uživatele. Uživatel může kdykoliv s okamžitou platností ukončit svůj vztah se společností VINTED; Uživatel je však i nadále povinen plnit všechny své závazky, které vyplývají z Transakcí, jež uzavřel před ukončením svého vztahu se společností VINTED. Uživatel může ukončit svůj vztah se společností VINTED zrušením svého Účtu nebo zasláním písemného oznámení o zrušení společnosti VINTED v souladu s bodem 18.8.

16.2 Ukončení ze strany společnosti VINTED. Společnost VINTED může ukončit svůj vztah s Uživatelem v souvislosti s uplatněním práv společnosti VINTED popsaných v bodu 12.1 nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Společnost VINTED se bude snažit zaslat Uživateli výpověď alespoň třicet (30) dnů před datem ukončení, ledaže by se domnívala, že je ze zákona vyžadováno okamžité ukončení nebo že je ukončení nutné k tomu, aby se předešlo vzniku újmy na straně společnosti VINTED (nebo aby se taková újma zmírnila).

16.3 Odpovědnost za zachování Vámi poskytnutého Obsahu. Pokud se rozhodnete svůj Účet dezaktivovat nebo pokud Váš Účet z jakéhokoliv důvodu zrušíme, nebudete moci svůj Účet znovu aktivovat. Doporučujeme proto, abyste si kopii svého Obsahu nebo jiných informací spojených s Vaším Účtem uložili na své osobní zařízení.

16.4 Přetrvání platnosti. Po zrušení Vašeho Účtu zůstávají v platnosti všechna ustanovení těchto Podmínek, která by na základě své povahy nebo výslovných ujednání měla zůstat v platnosti.

17.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ ZÁRUK

17.1 Žádným ustanovením těchto Podmínek se neomezuje ani nevylučuje odpovědnost společnosti VINTED vůči Vám za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou její hrubou nedbalostí či úmyslným jednáním ani žádný jiný typ odpovědnosti, kterou nelze ze zákona vyloučit nebo omezit.

17.2 Stránky používáte výhradně na vlastní nebezpečí. Stránky jsou zobrazovány tak, „jak jsou“, a společnost VINTED ve vztahu k nim neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, zejména neprohlašuje ani nezaručuje, že:

 • používání Stránek bude splňovat Vaše požadavky;
 • používání Stránek bude nepřerušované, rychlé, bezpečné a bez závad;
 • závady v provozu či funkčnosti Stránek budou odstraněny;
 • jakýkoliv obsah na Stránkách nebo jakékoliv informace, které obdržíte v důsledku toho, že Stránky používáte, budou přesné, spolehlivé, úplné, aktuální nebo vhodné pro jakýkoliv účel; nebo
 • Stránky jsou bez vad a chyb.

17.3 Společnost VINTED se tímto v maximálním rozsahu povoleném zákonem zříká všech záruk jakéhokoliv druhu, ať již výslovných či mlčky předpokládaných, zákonných nebo jiných, zejména záruk obchodovatelnosti, neporušování práv a vhodnosti pro daný účel.

17.4 Společnost VINTED poskytuje online službu pro vzájemné seznámení jednotlivců, která jim umožňuje nákup, prodej, výměnu a darování předmětů a vzájemnou veřejnou i soukromou komunikaci. Kupující, Prodávající a strany výměny nebo darování nesou výhradní odpovědnost za Transakce uzavřené prostřednictvím těchto Stránek.

17.5 Společnost VINTED nenese odpovědnost za žádné jednání či nejednání Uživatelů Stránek nebo za obsah, kteří Uživatelé Stránek poskytují, zejména:

 • popisy nebo fotografie Předmětů, například jejich přesnost a úplnost;
 • kvalitu, zákonnost nebo bezpečnost Předmětů;
 • vlastnické právo Prodávajícího, osoby provádějící výměnu nebo dárce k Předmětům; nebo
 • jakékoliv právo Prodávajícího nebo Kupujícího uzavřít Transakci.

17.6 V maximálním rozsahu povoleném zákonem berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoliv případný nárok nebo spor, který máte s jiným Uživatelem v souvislosti se Stránkami, se týká pouze Vás a takového Uživatele, a neodvolatelně se zavazujete ochránit společnost VINTED a zprostit ji jakýchkoliv nároků, požadavků a/nebo náhrady škody (skutečné nebo následné) jakéhokoliv druhu a povahy, ať již známých či neznámých, které z takových sporů vyplývají nebo s nimi jakkoliv souvisejí. V souvislosti s tímto zproštěním odpovědnosti se tímto výslovně vzdáváte možnosti využít jakýchkoliv ochranných opatření (ať již ze zákona či jinak), která by jinak omezovala ve váš prospěch rozsah tohoto zproštění tak, že by se vztahovalo pouze na nároky, o jejichž existenci víte nebo se domníváte, že existují, v okamžiku sjednání tohoto ujednání o zproštění odpovědnosti.

17.7 Společnost VINTED nebude odpovídat za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou virem, distribuovaným útokem typu odmítnutí služby nebo jiným technicky škodlivým materiálem, který může poškodit Vaše počítačové prostředí, počítačové programy, údaje nebo jiný majetek z důvodu Vašeho používání Stránek (nebo jejich obsahu) nebo jakýchkoliv webových stránek, které jsou se Stránkami propojeny odkazem.

17.8 Společnost VINTED neodpovídá za žádné poskytovatele služeb z řad třetích stran, které začleníte do svého Účtu. Společnost VINTED neodpovídá za žádné ztráty nebo škody, které mohou vyplynout z toho, že využijete služby poskytované takovým třetími stranami.

17.9 Náhrada škody. Berete na vědomí, že jako Uživatel odpovídáte za plnění všech příslušných právních povinností, včetně těchto Podmínek, a že nesete odpovědnost za veškeré nároky, závazky, náklady a výdaje plynoucí z (i) Vašeho používání Stránek, (ii) jakéhokoliv porušení těchto Podmínek Vámi nebo jakýmkoliv jiným uživatelem Vašeho Účtu, (iii) Vašeho porušení jakýchkoliv příslušných právních předpisů, pravidel a nařízení, (iv) Vámi poskytnutého Obsahu nebo (v) Vaší nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání. Dále berete na vědomí, že můžete být odpovědní za náhradu škody způsobené společnosti VINTED, jejím spřízněným osobám, poskytovatelům služeb nebo jakýmkoliv třetím osobám a jejich zástupcům v důsledku Vašeho jednání.

17.10 Společnost VINTED se v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy zříká veškeré odpovědnosti za jednání Uživatelů a/nebo Návštěvníků při používání Stránek. Společnost VINTED není odpovědná za špatnou realizaci nebo nerealizování Transakcí Uživateli.

18.  RŮZNÉ

18.1 Vyšší moc. Společnost VINTED neporuší tyto Podmínky ani nebude odpovědná za prodlení v plnění či neplnění jakýchkoliv povinností podle těchto Podmínek v případě, že takové prodlení nebo neplnění vyplývá z událostí, okolností či příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu. V takovém případě bude mít společnost VINTED právo na prodloužení lhůty ke splnění jakýchkoliv takových povinností podle těchto Podmínek.

18.2 Poplatky za data. Odpovídáte za úhradu jakýchkoliv poplatků, které se mohou vztahovat na Vaše používání našich Stránek, včetně textových zpráv a poplatků za data v případě, že se na Stránky připojujete nebo je používáte ze svého mobilního zařízení. Pokud si nejste jisti, o jaké poplatky se jedná, měli byste se předtím, než začnete Stránky používat, obrátit s dotazem na svého poskytovatele mobilních služeb.

18.3 Doplňkové podmínky pro aplikaci VINTED iOS. Podmínky tohoto bodu 18.3 se na Vás vztahují pouze v případě, že používáte aplikaci společnosti VINTED pro Stránky, zakoupenou v obchodě Apple Store (dále jen „Aplikace VINTED iOS“). Pokud by byly jiné podmínky v rámci těchto Podmínek méně restriktivní než podmínky tohoto bodu, případně pokud by s nimi byly v rozporu, budou platit restriktivnější nebo rozporné podmínky tohoto bodu, ovšem pouze ve vztahu k Aplikaci VINTED iOS. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto Podmínky platí výhradně ve vztahu mezi Vámi a společností VINTED, nikoliv společností Apple, a že společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za Aplikaci VINTED iOS nebo její obsah. Při používání Aplikace VINTED iOS se musíte řídit příslušnými podmínkami používání obchodu App Store. Berete na vědomí, že společnost Apple není nikterak povinna zajišťovat údržbu a podporu Aplikace VINTED iOS. V případě, že Aplikace VINTED iOS nebude odpovídat příslušné záruce, můžete o tom vyrozumět společnost Apple a ta Vám vrátí zpět kupní cenu za Aplikaci VINTED iOS. Společnost Apple nebude mít v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy žádnou jinou záruční odpovědnost za Aplikaci VINTED iOS a jakékoliv jiné nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje přičitatelné případnému nesplnění záruky se budou řídit výhradně těmito Podmínkami. Vy i společnost VINTED potvrzujete, že společnost Apple není odpovědná za řešení jakýchkoliv nároků, které Vy nebo jakákoliv třetí strana máte ve vztahu k Aplikaci VINTED iOS, jejímu vlastnictví a/nebo používání, včetně: (i) nároků z odpovědnosti za výrobek, (ii) tvrzení, že Aplikace VINTED iOS nesplňuje jakýkoliv právní nebo regulatorní požadavek, a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele nebo obdobné legislativy. Vy i společnost VINTED berete na vědomí, že v případě jakéhokoliv tvrzení třetí strany, že Aplikace VINTED iOS nebo Vaše vlastnictví či používání Aplikace VINTED iOS porušuje práva třetí strany k duševnímu vlastnictví, bude za prošetření, obhajobu, narovnání a vypořádání jakéhokoliv takového nároku z porušování práv duševního vlastnictví tak, jak je požadují tyto Podmínky, odpovídat výhradně společnost VINTED, nikoliv společnost Apple. Při používání Aplikace VINTED iOS jste povinni se řídit příslušnými podmínkami smlouvy třetí strany. Vy i společnost VINTED berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami z těchto Podmínek ve vztahu k Vašemu používání Aplikace VINTED iOS a že po Vašem přijetí těchto Podmínek bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) uplatňovat vůči Vám tyto Podmínky jakožto oprávněná třetí strana.

18.4 Neexistence vzdání se práva. Skutečnost, že Vy nebo my neuplatníme nebo nebudeme vymáhat své právo podle těchto Podmínek nebo jakékoliv jejich ustanovení, nebude zakládat vzdání se takového práva nebo ustanovení. Účinně se vzdát kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek je možné pouze písemně s podpisem příslušné strany.

18.5 Rozhodný jazyk. Tyto Podmínky můžeme pro snazší orientaci a pohodlí Návštěvníků nebo Uživatelů přeložit i do jiných jazyků, nicméně řídicí bude ve všech ohledech česká jazyková verze těchto Podmínek, která bude mít v případě nesrovnalostí přednost před jakoukoliv jinou jazykovou verzí.

18.6 Odkazy na tyto Stránky. Nedohodneme-li se s Vámi písemnou formou jinak, platí, že pokud si přejete uvést na svých webových stránkách odkaz na Stránky nebo takový odkaz jinak sdílet, jste povinni se řídit naším předpisem o používání odkazů, který stanoví následující: (i) vzhled, umístění a další aspekty odkazu nesmějí poškozovat nebo oslabovat dobrou pověst (goodwill) spojenou s naším jménem a ochrannými známkami, (ii) odkaz nemůže bez našeho předchozího písemného souhlasu využívat žádnou ochrannou známku, známku služeb nebo logo společnosti VINTED, (iii) vzhled, umístění a další atributy odkazu nesmějí vytvářet falešný dojem, že jste společností VINTED financováni nebo že jste s ní spřízněni či propojeni, (iv) pokud uživatel na odkaz klikne, musí se tyto Stránky zobrazit na celé obrazovce, nikoliv pouze ve „výřezu“, a (v) vyhrazujeme si právo náš souhlas s odkazem kdykoliv dle vlastního uvážení odvolat.

18.7 Odkazy uvedené na těchto Stránkách. Odkazy uvedené na těchto Stránkách Vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou nijak propojené. Nad těmito webovými stránkami nemáme kontrolu, a tudíž nejsme odpovědní za jejich obsah ani za případné jejich změny nebo aktualizace. Tyto odkazy uvádíme pouze pro Vaše pohodlí a jejich uvedení neznamená, že dané webové stránky nebo jejich obsah schvalujeme či podporujeme. Než se tedy pustíte do jakékoliv transakce, pečlivě si prostudujte podmínky používání takových webových stránek třetích stran a jiné předpisy, které se jich týkají.

18.8 Komunikace se společností VINTED. Oznámení, žádosti, informace a jiná sdělení můžete společnosti VINTED zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře. Společnost VINTED Vám může zasílat oznámení, žádosti, informace a jiná sdělení e-mailem na adresu, kterou uvedete při registraci na Stránkách.

18.9 Nezávislá smluvní strana. Tyto Podmínky nezakládají žádnou obchodní společnost, agenturu, společný podnik, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo franšízu.

18.10 Postoupení. Společnost VINTED může tyto Podmínky nebo jakákoliv svá práva a povinnosti z nich plynoucí zcela nebo částečně převést a/nebo postoupit bez Vašeho písemného souhlasu nebo předchozího upozornění. Takový převod a/nebo postoupení zprošťuje společnost VINTED všech povinností plynoucích z těchto Podmínek. Vy nejste oprávněni tyto Podmínky ani žádná svá práva nebo povinnosti z nich plynoucí převést nebo postoupit, ať již ze zákona či jinak, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti VINTED.

18.11 Oznámení určená společnosti VINTED. Uživatel může kdykoliv vyjádřit své výhrady ohledně přístupu ke Stránkám, jejich používání nebo fungování formou oznámení. Oznámení musejí být zaslána společnosti VINTED za použití formuláře, který je k dispozici na Stránkách, nebo e-mailem na adresu legal@vinted.cz.

18.12 Oddělitelnost. Pokud kterýkoliv příslušný orgán shledá některou část těchto Podmínek v jakémkoliv rozsahu neplatnou, nezákonnou nebo nevynutitelnou, bude taková podmínka v daném rozsahu od zbývajících podmínek oddělena a ty pak budou i nadále platné a vynutitelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

18.13 Úplná dohoda. Smlouva, tyto Podmínky a veškeré dokumenty v nich uvedené zakládají úplnou dohodu mezi Vámi a společností VINTED a nahrazují a ruší veškeré předchozí dohody, přísliby, ujištění, záruky, prohlášení a ujednání mezi Vámi a společností VINTED, ať již písemná či ústní, ohledně předmětu těchto Podmínek (nebo jakéhokoliv v nich zmiňovaném dokumentu). Potvrzujete, že při uzavírání těchto Podmínek jste nevycházeli z žádného vyjádření, prohlášení, ujištění nebo záruky, které by nebyly uvedeny v těchto Podmínkách nebo jakémkoliv v nich zmiňovaném dokumentu.