Důležité aktualizace

Vzhledem k situaci spojené s pandemií COVID-19 a regulačním omezením v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti může být společnost Vinted nucena reagovat. Přečtěte si prosím naši stránku věnovanou speciálně COVID-19.

Důležité aktualizace

Vzhledem k situaci spojené s pandemií COVID-19 a regulačním omezením v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti může být společnost Vinted nucena reagovat. Přečtěte si prosím naši stránku věnovanou speciálně COVID-19.

Všeobecné obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace: 17. září 2020

Tyto webové stránky provozuje společnost Vinted, UAB (Identifikační číslo společnosti: 302767152), která sídlí na adrese Švitrigailos 13, 03228 Vilnius, Litevská republika, a která je součástí skupiny Vinted (dále jen „my“, „naše“ nebo „Vinted“). Naše daňové identifikační číslo je LT 10 00 06 91 89 14.

1. UPLATNĚNÍ A VÝKLAD PODMÍNEK

1.1. Následující podmínky musí bezpodmínečně dodržovat každá osoba, která používá webové stránky www.vinted.cz a/nebo mobilní aplikaci s názvem Vinted, dostupnou pro zařízení s operačním systémem iOS a Android (jednotlivě dále jen „Stránky"), bez ohledu na to, zda je registrovaným uživatelem nebo Stránky používá bez registrace (dále jen „Uživatel“). Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste Stránky používat ani je zobrazovat.

1.2. Tyto Podmínky odkazují a zároveň zahrnují následující podmínky, které rovněž platí pro používání těchto Stránek:

1.2.1. Naše Prohlášení o ochraně údajů, jež stanovuje podmínky, za nichž zpracováváme osobní údaje, které o vás získáme nebo které nám poskytnete. Používáním těchto Stránek prohlašujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou správné.

1.2.2. Naše Zásady používání cookies, které obsahují informace o souborech cookies na našich Stránkách.

1.2.3. Pravidla katalogu Vinted a Pravidla fóra, která platí pro vaše interakce na Stránkách, včetně toho, co můžete na Stránkách nabídnout, případného obsahu, jehož nahrání vám můžeme povolit, a případného povoleného kontaktu s ostatními Uživateli těchto Stránek.

1.2.4. Ceník, který stanovuje seznam placených služeb a obsahuje platné ceny a dodatečné podmínky platné pro využití těchto služeb.

1.3. Jakýkoliv neregistrovaný Uživatel si může prohlížet a používat pouze část Stránek a jejích funkcí. Neregistrovaný Uživatel musí za všech okolností dodržovat tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně údajů, Pravidla katalogu Vinted, Pravidla fóra a ostatní závazná pravidla Stránek, a to v rozsahu případného používání Stránek. V zájmu jasného výkladu platí, že výraz Uživatel používaný v těchto Podmínkách rovněž zahrnuje neregistrované uživatele Stránek.

1.4. Pro všechny dotazy v oblasti podpory nás můžete kontaktovat zde: Centrum nápověd. Pro všechny záležitosti týkající se právních otázek nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy legal@vinted.cz.

1.5. Pokud příslušný orgán dojde k závěru, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek či jeho část je neplatné, nezákonné či nevykonatelné, bude takovéto ustanovení v příslušném rozsahu odděleno od zbývajících ustanovení, která budou i nadále platná a vykonatelná v maximálním zákonném rozsahu.

1.6. Služby nejsou určeny osobám mladším 18 let. Pokud jste mladší 18 let, můžete Služby používat pouze na základě registrace svých rodičů či opatrovníků (osoby starší 18 let). Vaši rodiče či opatrovníci pak vždy nesou odpovědnost za dohled nad způsobem, jakým budete Služby využívat, přičemž zajišťují, že dodržujete tyto Podmínky. Pokud se dopustíte jakéhokoliv porušení těchto podmínek, má společnost Vinted právo činit vaše rodiče či opatrovníky odpovědnými.

2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB

2.1. Vinted poskytuje online nástroj, prostřednictvím kterého mohou fyzické osoby nakupovat, prodávat, směňovat či darovat předměty (zboží) a vzájemně spolu komunikovat, a to veřejně i soukromě (dále jen „Služby“). Společnost Vinted může Uživatelům čas od času rovněž zpřístupnit určité dodatečné služby, jak uvedeno v článku 5 těchto Podmínek. Za tyto dodatečné služby pak budou účtovány poplatky uvedené v Ceníku, který společnost Vinted neustále aktualizuje.

2.2. Uživatelé mohou nahrávat své předměty do příslušného Katalogu za účelem jejich prodeje, směny či darování v souladu s Pravidly katalogu Vinted Stránek a zveřejňovat příspěvky na diskuzním fóru Stránek v souladu s Pravidly fóra, případně zasílat soukromé zprávy.

2.3. Stránky představují online nástroj, prostřednictvím kterého mohou fyzické osoby mezi sebou nakupovat, prodávat, vyměňovat či darovat předměty. Společnost Vinted není smluvní stranou transakce uskutečněné mezi kupujícím a prodávajícím, případně mezi dvěma osobami, které se dohodnou na výměně či darování svých předmětů. Společnost Vinted žádné předměty, které jsou zobrazeny na Stránkách, nekupuje, neprodává, nevyměňuje, ani neusiluje o jejich nákup, prodej, výměnu či darování. Stránky pouze uvádí nabídky třetích osob. Společnost Vinted neprovádí předběžnou kontrolu předmětů, které jsou nabízeny prostřednictvím Stránek, ani osob, se kterými může Uživatel na Stránkách jednat. Společnost Vinted není povinna vstupovat do žádných sporů mezi kupujícími a prodávajícími, případně mezi stranami výměny či darování. Sám Uživatel je odpovědný za řádnou kontrolu subjektů, se kterými jedná.

2.4. Tyto Stránky nemohou být používány podnikateli (obchodníky). Pokud podnikatel (obchodník) uzavírá smlouvu se spotřebitelem, uplatňují se přísnější zákonné požadavky než v případě, kdy stranami jsou nepodnikatelské subjekty. Používáním těchto Stránek prohlašujete, že nejste podnikatelem (obchodníkem).

2.5. Jakékoliv úpravy, zpracování, kopírování a/nebo jiné použití obsahu, designu či databází Stránek třetími osobami bez písemného souhlasu společnosti Vinted a/nebo v rozporu s těmito Podmínkami představují porušení autorského práva a jiných práv, což dle platných právních předpisů zakládá odpovědnost příslušných třetích osob.

3. PRÁVA, POVINNOSTI, PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

3.1. Uživatel se zavazuje:

3.1.1. Registrovat se u nás za účelem využívání Služeb, a to vyplněním registračního formuláře po kliknutí na odkaz „Vytvořit účet“ nebo registrací prostřednictvím třetí osoby (např. Facebook nebo Google);

3.1.2. Mít na Stránkách pouze jeden zaregistrovaný účet. Společnost Vinted neumožňuje mít na Stránkách několik účtů. Pokud bude mít společnost Vinted důvodné podezření, že si Uživatel na Stránkách vytvořil (používá) několik účtů, může kterékoliv z dotčených účtů zablokovat či zrušit;

3.1.3. Nepoužívat Stránky za účelem protiprávního jednání, transakcí či podvodů;

3.1.4. Při používání Stránek poskytovat objektivní, poctivé, ucelené a úplné informace o předmětech, které se snaží prodat / vyměnit / darovat (dané informace musí předměty, které jsou předmětem prodeje/výměny/darování, řádně popisovat);

3.1.5. Zajistit, že ceny uvedené v souvislosti s prodejem / výměnou / darováním předmětů a jiné informace o těchto předmětech jsou ekonomicky odůvodněné. Kromě konečné ceny je prodávající oprávněn požadovat, aby kupující příslušných předmětů prodávajícímu kompenzoval přiměřené přepravní náklady (např. poštovné);

3.1.6. Nekopírovat ani jinak používat informace uvedené na Stránkách, které byly nahrány společností Vinted nebo jinými Uživateli;

3.1.7. Nečinit návrhy na nákup předmětů, které byly vyrobeny v rozporu s právy duševního vlastnictví vlastníků registrovaných obchodních známek;

3.1.8. Neporušovat majetková či osobní práva třetích osob (včetně práv duševního vlastnictví);

3.1.9. Nahradit společnosti Vinted jakékoliv ztráty, závazky, náklady či výdaje v souvislosti s případnými nároky třetích osob, které vyplynou ze zneužití Stránek či Služeb ze strany Uživatele, z jejich užívání v rozporu s těmito Podmínkami, případně s takovýmto jednáním souvisejí.

3.1.10. Zajistit, aby informace a údaje poskytované Uživatelem prostřednictvím Stránek, včetně elektronických dat, tj. souborů, počítačových programů, emailů, fotografií, popisů produktů, atd.:

3.1.10.1. nebyly podvodné či nepravdivé;

3.1.10.2. neobsahovaly návrhy na koupi předmětů, jejichž prodej je zakázán či omezen;

3.1.10.3. neporušovaly práva autorů fotografií či jiných oprávněných osob v případě fotografií předmětů zveřejňovaných na Stránkách (zpravidla jde o fotografie, které jsou veřejně dostupné na internetu), a zajistit, aby dané fotografie neobsahovaly žádné odkazy na jiné webové stránky či platformy;

3.1.10.4. fotografie nezobrazovaly osoby, s výjimkou Uživatele samotného, bez souhlasu daných osob se zveřejněním fotografií na Stránkách;

3.1.10.5. neporušovaly požadavky platných právních předpisů (včetně ochrany práv spotřebitelů, ochrany práv duševního vlastnictví, soutěžního práva nebo pravidel pro import/export);

3.1.10.6. nebyly v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy;

3.1.10.7. neobsahovaly viry nebo jiné počítačové programy či soubory, které by mohly narušit standardní fungování Stránek, které by mohly být umístěny na počítačích Uživatelů a poškodit Uživatele či jejich majetek, mohly zabránit Uživatelům používat Stránky, provádět transakce či mohly narušit používání počítačů a/nebo platformy Vinted ze strany Uživatele;

3.1.10.8. neobsahovaly nabídku ke koupi předmětů společně s odkazy na webové stránky, které nabízejí podobné služby jako společnost Vinted.

3.1.11. Že nebude shromažďovat, předávat na paměťová zařízení, zveřejňovat, publikovat či distribuovat údaje Uživatelů či údaje o činnosti Uživatelů na Stránkách, včetně transakcí, cen nebo jakýchkoliv jiných informací týkajících se Uživatelů a jejich používání Stránek.

3.1.12. Neobracet se na společnost Vinted s případnými nároky za uskutečněné transakce, chování Uživatelů na Stránkách nebo chování Uživatelů během realizace transakce.

3.1.13. Uživatel se zavazuje, že nebude zasílat soukromé zprávy, jež by obsahovaly:

3.1.13.1. jakékoliv propagační či reklamní informace;

3.1.13.2. urážlivý obsah, který by byl v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy;

3.1.13.3. nezákonný obsah;

3.1.13.4. spam;

3.1.13.5. jakékoliv zprávy, které by byly jinak v rozporu s těmito Podmínkami.

3.1.14. Uchovávat uživatelské jméno a heslo Uživatele tak, aby tyto informace nezískaly třetí osoby, s výjimkou osob zmocněných Uživatelem k jeho zastupování na Stránkách.

3.1.15. Neprodleně aktualizovat informace o Uživateli uvedené na Stránkách, pokud budou v souvislosti se změnou údajů poskytnutých Uživatelem (zejména v rámci registrace na Stránkách) nepřesné, případně aktualizovat informace o předmětech nabízených k prodeji/výměně/darování.

3.1.16. Neprodleně si změnit heslo pro přihlašování na Stránky, pokud jej získají třetí osoby.

3.1.17. V případě využívání zpoplatněných služeb společnosti Vinted řádně a včas uhradit společnosti Vinted dodatečné placené služby zakoupené dle příslušných sazeb/cen uvedených v Ceníku, a to v okamžiku objednání služeb.

3.2. Používáním Stránek Uživatel potvrzuje, že:

3.2.1. Chápe, že za správnost informací uvedených na Stránkách a dodržování právních předpisů České republiky je odpovědná osoba, která příslušné informace poskytla;

3.2.2. Je dostatečně právně způsobilý, tj. jde o osobu, která dosáhla zletilosti, její právní způsobilost není omezena rozhodnutím soudu a je oprávněna uzavřít a realizovat transakce nabízené na Stránkách;

3.2.3. Nebude se snažit získat neoprávněný přístup k jakýmkoliv funkcím či účtům na Stránkách;

3.2.4. Nebude kopírovat, upravovat či jinak porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Vinted ke Stránkám;

3.2.5. Nebude používat informace z jiných webových stránek či kontaktní údaje třetích osob;

3.2.6. Nebude používat důvěrné informace jiných osob bez jejich výslovného souhlasu;

3.2.7. Bude řádně plnit povinnosti uvedené v těchto Podmínkách;

3.2.8. Rozumí, že transakce jsou realizovány Uživateli nezávisle a bez přítomnosti či zprostředkování ze strany společnosti Vinted, přičemž sami Uživatelé jsou odpovědni za realizaci transakcí a za neplnění svých povinností vyplývajících z transakcí;

3.2.9. Rozumí, že placené Služby nabízené společností Vinted jsou hrazeny dle příslušných sazeb/cen uvedených v Ceníku.

3.2.10. Rozumí, že Uživateli může v souvislosti s transakcemi vzniknout daňová povinnost dle platných právních předpisů (např. daň z příjmu, DPH, atd.);

3.2.11. Rozumí a souhlasí, že pokud třetí osoby získají uživatelské jméno a heslo nezbytné k používání Stránek, mohou tyto třetí osoby za Uživatele přijímat povinnosti, přičemž Uživatel se zavazuje takovéto povinnosti převzít a splnit; společnost Vinted není povinna ověřovat totožnost Uživatele nad rámec ověření uživatelského jména a hesla;

3.2.12. Rozumí a bere na vědomí, že je odpovědný za zachování utajení svého uživatelského jména a hesla pro přístup ke Stránkám, přičemž se zavazuje, že bude zachovávat důvěrnost těchto informací a neposkytne je žádným třetím osobám. Pokud Uživatel zjistí, že tyto informace využívají třetí osoby, je povinen o tom co nejdříve informovat společnost Vinted a změnit si své heslo pro přihlášení ke Stránkám;

3.2.13. Rozumí a souhlasí, že společnost Vinted bude nakládat se všemi osobními údaji Uživatele a zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a Prohlášením o ochraně údajů.

3.3. Uživatel má právo informovat společnost Vinted o případném porušení pravidel, ke kterému dle jeho názoru na Stránkách dochází.

3.4 Uživatel je oprávněn požádat písemně o zrušení svého profilu na Stránkách. Společnost Vinted je povinna této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

4. PRÁVA, POVINNOSTI, PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VINTED

4.1. Práva společnosti Vinted:

4.1.1. Vinted si vyhrazuje právo dle svého uvážení omezit používání Stránek a stanovit podmínky takového omezení (tj. částečný či úplný zákaz používat Stránky), uložit různé druhy sankcí (např. varování) či blokovat přístup Uživatele na Stránky, a to včetně zrušení jakéhokoliv uživatelského účtu, který byl na Stránkách registrován, a zakázat Uživateli opětovnou registraci na Stránkách za účelem jejich používání, za podmínky, že Uživatel:

4.1.1.1. Poruší tyto Podmínky či nesplní své povinnosti dle Podmínek, Prohlášení o ochraně údajů nebo jakýchkoliv jiných podmínek Stránek;

4.1.1.2. Při registraci či používání Stránek poskytl nesprávné, neúplné a/nebo zavádějící informace;

4.1.1.3. Realizuje prodeje, které jsou vzhledem k jejich objemu, četnosti či jiným parametrům srovnatelné s komerční činností;

4.1.1.4. Úmyslně či vědomě na Stránkách šíří nepravdivé či nesprávné informace, uráží jiné osoby nebo se chová nevhodně;

4.1.1.5. Zneužívá Stránky tím, že maže své informace v rámci účtu, hodnocení účtu Uživatele přidaná ostatními Uživateli, smaže svůj celý účet a vytvoří si nový účet, případně využívá podobné metody k poskytování nepravdivých informací o svém účtu za účelem zneužívání Stránek;

4.1.1.6. Využívá identitu ostatních Uživatelů či se chová jiným protiprávníým způsobem;

4.1.1.7. Připojuje se ke Stránkám ze stejné IP adresy či stejného počítače, který byl zablokován v důsledku porušení Pravidel;

4.1.1.8. Obdržel alespoň tři upozornění ze strany společnosti Vinted, případně se objevily jiné okolnosti, na základě kterých se společnost Vinted rozhodne blokovat či zrušit uživatelský účet za účelem ochrany Stránek a jejich Uživatelů.

4.1.2. Společnost Vinted má právo (nikoliv však povinnost) kdykoliv sledovat jednání Uživatele na Stránkách. Společnost Vinted má právo prošetřit jakékoliv porušení Podmínek a přijmout přiměřená opatření s cílem ukončit, napravit a zabránit dalšímu porušení Podmínek ze strany Uživatelů.

4.1.3. Společnost Vinted má právo kdykoliv dle svého uvážení nebo na základě podnětu či oznámení jiných Uživatelů odstranit ze Stránek předměty Uživatele nabízené k prodeji / výměně / darování či jakékoliv jiné informace Uživatele, případně ceny předmětů, pokud tyto informace dle názoru společnosti Vinted porušují Podmínky či právní předpisy, případně jsou v rozporu s dobrými mravy a/nebo veřejným pořádkem.

4.1.3. Společnost Vinted si vyhrazuje právo kdykoliv provést úpravu jakékoliv informace na Stránkách uvedené u předmětů nabízených k prodeji / výměně / darování (s výjimkou úpravy informací o uživateli), a to (i) v případě zjištění závadnosti jejího obsahu a/nebo zobrazení a/nebo (ii) v případě, kdy usoudí, že takováto úprava je účelná pro zajištění snadnějšího používání Stránek.

4.1.5. Společnost Vinted má právo, nikoliv však povinnost, chránit Uživatele před nepoctivým jednáním na Stránkách a předcházet porušování práv duševního vlastnictví. Společnost Vinted má právo, nikoliv však povinnost, kontrolovat, zda předměty publikované Uživateli v katalogu na Stránkách neporušují právo duševního vlastnictví. Existuje-li podezření, případně společnost Vinted obdrží příslušné informace či námitky, společnost Vinted má právo požádat Uživatele, aby potvrdil, že všechny jím uvedené informace o předmětech publikovaných v katalogu na Stránkách či poskytnutých následně jsou správné, a to zejména prokázání originality značkových předmětů nabízených k prodeji/výměně/darování.

4.1.6. Vinted má právo obdržet odměnu za placené služby dle Ceníku placených služeb, a to ve výši platné v okamžiku objednání placených služeb. Po úhradě poskytne společnost Vinted Uživateli fakturu v elektronické formě. Uživatel toto bere na vědomí a souhlasí, že faktury budou přijímány elektronicky.

4.1.7. Společnost Vinted má právo zasílat Uživatelům obchodní a jiné informace, pokud s tím Uživatel souhlasí při registraci či později a souhlas se zasíláním informací o nabídkách společnosti Vinted je Uživatelem udělen předem. Uživatel má právo odmítnout příjem informací obchodního rázu, přičemž tato skutečnost nebrání v používání Stránek. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat v nastavení svého uživatelského účtu.

4.1.8. Vinted má právo jednostranně ukončit, pozastavit nebo převést na třetí osoby práva provozovat Stránky, přičemž bude Uživatele o takovémto ukončení, pozastavení či převodu informovat.

4.2. Pokud společnost Vinted, jakožto správce Stránek, zjistí jakékoliv porušení Podmínek ze strany Uživatele, případně je o takovémto porušení informována, má právo provést z vlastního podnětu šetření a přijmout příslušná opatření (dle ustanovení článku 4.1 těchto Podmínek). Společnost Vinted však není povinna rozhodovat o sporech mezi Uživateli nebo se řešení takovýchto sporů účastnit.

4.3. Společnost Vinted potvrzuje, že práva ke Stránkám a veškerému jejich obsahu (databázím) představují vlastnictví společnosti Vinted, případně Vinted oprávněně užívá práva poskytnutá třetími osobami.

4.4. Společnost Vinted není odpovědna za informace zveřejněné na Stránkách Uživateli, ani za obsah těchto informací.

4.5. Společnost Vinted není odpovědna za kvalitu, množství, správnost popisu a/nebo úplnost předmětů prodávaných či nakupovaných prostřednictvím Stránek a/nebo jiných služeb společnosti Vinted.

4.6. Společnost Vinted není odpovědna za přesnost či úplnost informací poskytovaných Uživateli na Stránkách a/nebo za soulad těchto informací se zákonnými požadavky.

4.7. Společnost Vinted není odpovědna za případné nevhodné a/nebo protiprávní jednání Uživatelů.

4.8. Společnost Vinted není odpovědna za jakékoliv majetkové či nemajetkové škody, které Uživatelům či jiným fyzickým či právnickým osobám případně vzniknou a které by mohly přímo či nepřímo souviset s informacemi uvedenými na účtech či v komentářích Uživatelů, případně s informacemi uvedenými v rámci jiných platforem Stránek.

4.9. Společnost Vinted není odpovědna za případy, kdy fotografie zveřejněné Uživateli za účelem propagace či inzerce jejich předmětů nabízených na Stránkách k prodeji / výměně / darování případně porušují autorská práva.

4.10. Společnost Vinted není odpovědna za porušení právních předpisů, kterého se jakýmkoliv způsobem dopustí Uživatel, ať již jde o dřívější či současné protiprávní jednání Uživatele.

4.11. Společnost Vinted není odpovědna za jakékoliv poruchy Stránek nebo jejich databází, případně za ztráty způsobené Uživatelům nebo jiným fyzickým či právnickým osobám v důsledku technických problémů a/nebo obtíží či jiných událostí, kdy Uživatel nemůže Stránky používat (přerušení internetového připojení, porucha hardwaru, telekomunikačního zařízení či jiného vybavení, atd.).

4.12. Společnost Vinted není odpovědna za případy, kdy Uživatelé na Stránkách používají obchodní známky, přičemž nemůže být odpovědná za případné porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných platných právních předpisů, pokud se Uživatelé takového jednání dopustí.

5. PLACENÉ SLUŽBY A JEJICH ÚHRADA

5.1. Ačkoliv je registrace, nabídka předmětů k prodeji/výměně/darování v rámci platformy Vinted a mnoho dalších služeb Vinted nabízena Uživatelům bezplatně, může společnost Vinted dle svého výhradního uvážení Uživatelům nabízet dodatečné placené služby (dále jen „Placené služby“).

5.2. Seznam placených služeb a ceny za takovéto služby jsou uvedeny v neustále aktualizovaném Ceníku. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč).

5.3. Společnost Vinted je oprávněna jednostranně upravit ceny placených služeb uvedených v Ceníku.

5.4. Konečné ceny za nabízené placené služby společnosti Vinted budou Uživateli jasně oznámeny před schválením objednávky konkrétních placených služeb.

5.5. Uživatelé mají právo objednat si placené služby nabízené společností Vinted v souladu s těmito Podmínkami a jinými podmínkami platnými pro placené služby, pokud jsou uplatňovány.

5.6. Kupující musí společnosti Vinted placené služby uvedené v Ceníku uhradit kreditní či debetní kartou, a to prostřednictvím platebních služeb na Stránkách. Pro zpracování vašich úhrad a uchování informací o vaší kreditní/debetní kartě či podobných informací využíváme externího poskytovatele služeb, pro více informací navštivte naše Prohlášení o ochraně údajů.

5.7. Vinted má právo zablokovat Uživatele, pokud se lze důvodně domnívat, že Uživatel použil ztracenou kreditní/debetní kartu nebo použil kreditní/debetní kartu, aniž by k tomu byl zmocněn oprávněnou osobou, a to s cílem zabránit případným ztrátám společnosti Vinted.

6. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

6.1. Za následujících okolností můžeme čas od času tyto Podmínky změnit, přičemž na této stránce zveřejníme jejich upravenou verzi:

6.1.1. Implementace změn či očekávaných změn příslušných právních předpisů či regulatorních požadavků;

6.1.2. Implementace případného rozhodnutí soudu, regulátora či jiného oprávněného orgánu;

6.1.3. Zajištění vyšší transparentnosti či přiměřenosti těchto Podmínek;

6.1.4. Implementace změn ve způsobu našeho podnikání;

6.1.5. Oprava případných chyb, které později objevíme;

6.1.6. Reakce na změny tržních podmínek nebo obvyklé praxe v rámci odvětví.

6.2. Vinted bude o méně významných změnách těchto Podmínek (např. nové služby) informovat tak, že na Stránkách zveřejní příslušné oznámení.

6.3. Vinted bude Uživatele informovat o podstatných změnách těchto Podmínek 7 dnů před jejich změnou, a to e-mailem zaslaným registrovaným Uživatelům a umístěním banneru na Stránky.

6.4 V případě, že Uživatel nesouhlasí s obsahem změněných Podmínek, má právo požádat společnost Vinted o zrušení uživatelského účtu. Společnost Vinted je povinna této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

7.1 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

7.2 Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí, včetně možnosti podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na internetové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

7.3 S ohledem na skutečnost, že společnost Vinted není dle čl. 2.3 Podmínek smluvní stranou smlouvy uzavírané mezi Uživateli, Uživatelé berou na vědomí, že úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se nevztahuje na vztahy mezi Uživateli. Postup dle tohoto článku je možné použít pouze ve vztahu mezi společností Vinted a Uživatelem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

8.2. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na Stránkách.